Get Adobe Flash player
Aktualności

 

 
Aktualności

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w związku z planowanym udzieleniem
zamówienia w trybie art. 46c ust . 1 ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pn. -
"Rozbudowę  istniejącej stacji zgazowania tlenu ciekłego o dodatkowy
zbiornik na tlen ciekły  na terenie  Szpitala na działce: nr. 2775/4, 2770
obręb 5 miasta Jarosław"  (opis przedmiotu zamówienia w załączeniu) zwraca
się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
Oferta (skan oferty lub oferta podpisana elektronicznie powinna być
przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub  dostarczona w formie pisemnej na adres: Centrum
Opieki Medycznej, ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław do dnia 10.09.2021 r. do
godz. 10:00.

Dokumenty do pobrania
 

CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ
w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 70

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY  
na sprzedaż :

Aparatu do tomografii komputerowej,  BRIGHT SPEED 16 ELITE  General Electric Company (GE Healthcare)  nr seryjny: 18702YC1, nr inwent: ST-000645, rok prod. 2008 zlokalizowany w Pracowni Tomografii Komputerowej przy ul. 3 Maja 70  w Jarosławiu.
Aparat został wyłączony z eksploatacji z powodu awarii lamy RTG. Był dotychczas w ciągłym użytkowaniu i serwisowany przez certyfikowany serwis.
Cena  wywoławcza: 27.800,00 zł netto.
Osoby i firmy składające oferty na zakup aparatu TK zobowiązane są do wpłacenia wadium w kwocie 2000 zł .  
Wadium należy wpłacić w kasie COM lub na konto Santander Bank Polska S.A. I O w Jarosławiu nr  96 1500 1634 1216 3004 3873 0000, a ksero potwierdzenia dokonania wpłaty wadium wraz z ofertą umieścić w kopercie.
Wadium podlega zwrotowi po przeprowadzonym przetargu lub może być zaliczona na poczet płatności.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przy ul. 3Maja 70 do dnia 10.09.2021 r. do godz. 10:00

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przy ul. 3-go Maja 70 w Świetlicy tj. obok pokoju Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w dniu  10.09.2021 r. o godz. 12:00.

Oferta zawierać powinna:
Imię i nazwisko lub nazwę firmy składającej ofertę, dokładny adres zamieszkania, nr NIP,  nr telefonu kontaktowego i wysokość oferowanej kwoty za aparat Tomografu Komputerowego (netto).
Oferent winien zamieścić ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie, która winna posiadać adres Oferenta i  Adresata (COM Jarosław) , oraz napis:
„Oferta na aparat do tomografii komputerowej,  BRIGHT SPEED 16 ELITE ”
„Nie otwierać przed dniem 10.09.2021 r.  godz. 12:00”
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą kwotą za urządzenie.

Na kupującym ciążył będzie  obowiązek i koszty demontażu urządzenia, jego wydobycia z budynku i odbioru w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu pod rygorem utraty wadium.
Urządzenie można oglądać w dniach 03.09.-09.09.2021r w godz.9.00-14.00 Szczegółowe informacje uzyskać można w COM Jarosław, tel. /0-16/ 624 50 55 lub 16/624 51 52 (w dni robocze).
Przetarg uważa się za ważny jeżeli wpłynie chociażby jedna oferta.
Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej:  www.comjar.pl  i BIP Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Jarosław, dnia 03.09.2021 r. 

 

 

Centrum Opieki Medycznej ogłasza konkurs

na najem powierzchni użytkowej
z przeznaczeniem na Sklep Ortopedyczny na terenie
Szpitala COM przy ul. 3 Maja 70

 

Dokumenty do pobrania
 

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zatrudni do pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Lekarzy Specjalistów Medycyny Rodzinnej Lekarzy Specjalistów w dziedzinie Pediatrii Lekarzy Specjalistów Chorób Wewnętrznych.

Wymagania:
• Specjalista medycyny rodzinnej i w trakcie specjalizacji
• Specjalista w dziedzinie  Pediatrii i w trakcie specjalizacji z uprawnieniami lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
• Specjalista w dziedzinie Chorób Wewnętrznych i w trakcie specjalizacji z uprawnieniami lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
• lekarz bez specjalizacji z uprawnieniami lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Warunki  zatrudnienia w uzgodnieniu kandydata z pracodawcą.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich aplikacji pocztą elektroniczną na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub

listownie na adres: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr  tel. 16 621 33 88; 16 624 51 22

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby  realizacji procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, iż przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.

 

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Farmaceuty w Aptece Szpitalnej

Wymagania:
- Tytuł zawodowy magistra farmacji
- Dobra organizacja czasu pracy, staranność, terminowość i efektywność w działaniu;
- Otwartość, kreatywność, odpowiedzialność, empatia
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich aplikacji :
pocztą elektroniczną na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. listownie na adres:
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu;  ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław Dodatkowych informacji udzielamy pod  tel. 16 621 33 88; 16 624 51 22

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby realizacji procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, iż przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.


 

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu  zatrudni położne w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
Wymagania zgodnie z art.8 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opieki zdrowotnej,  położna POZ to położna która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, albo
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
5) posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa

Równocześnie, zgodnie z ust. 2 art. 8 w/w ustawy, położną POZ jest także położna, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
- udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji: pocztą elektroniczną: na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. listownie na adres:
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu;  ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław

Dodatkowych informacji udzielamy pod  tel. 16 621 33 88; 16 624 51 22


Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).


 

OGŁOSZENIE


CENTRUM  OPIEKI  MEDYCZNEJ
w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 70

poszukuje do wynajęcia budynku lub pomieszczeń w budynku zlokalizowanym na terenie miasta Jarosławia lub okolicy o powierzchni nie mniejszej jak 300 m2 z przeznaczeniem na archiwum zakładowe na okres nie krótszy jak 10 lat.
Pomieszczenia te z uwagi na specyfikę przeznaczenia i duże obciążenia posadzki  (500 kg/m2) powinny być zlokalizowane na poziomie „zero”.
W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiekt powinien być zabezpieczony w: alarm przeciwpożarowy, ogniotrwałe i antywłamaniowe drzwi, alarm antywłamaniowy, okna zabezpieczone kratami lub szybami antywłamaniowymi.

Firmy i osoby prywatne , zainteresowane wynajęciem powierzchni z przeznaczeniem na archiwum COM proszone są o złożenie oferty  w Sekretariacie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu do dnia 07.07.2021 r. do godz. 12:00

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przy ul. 3-go Maja 70 w Sali Konferencyjnej (budynek Dyrekcji)   w dniu  07.07.2021 r. o godz. 13:00.

Oferta zawierać powinna:
Imię i nazwisko lub nazwę firmy składającej ofertę, dokładny adres zamieszkania, nr NIP, nr telefonu kontaktowego i wysokość oferowanej kwoty za najem 1 metra kwadratowego powierzchni (netto). Jeśli cena nie zawiera kosztu ogrzewania pomieszczeń to należy podać dodatkowo miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni pomieszczeń.
Oferent winien zamieścić ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie, która winna posiadać adres Oferenta i  Adresata (COM Jarosław) , oraz napis:
„Oferta na wynajem powierzchni użytkowej pod Archiwum COM”
„Nie otwierać przed dniem 07.07.2021 r.  godz. 13:00”
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wymogi z najniższą  kwotą za 1 m2 powierzchni.
Szczegółowe informacje uzyskać można w COM Jarosław, tel. /0-16/ 624 50 55 Dział Techn.-Gosp. lub 16/624 51 44  Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych.


Dyrekcja COM


 

Uwaga !!!
Zmiana godzin pracy COVID-19 Drive-Thru od 21.06.2021 r.

 

Badania refundowane przez NFZ - zlecane przez lekarza

Godziny pobierania materiału do badań:
od Poniedziałku do Piątku: od 8.00 do 10.00
Sobota, Niedziela: od 8.00 do 10.00

 


 

Badania Komercyjne


Koszt badania 400 zł.
Koszt powtórnego badania ze względu na niejednoznaczny wynik testu COVID-19 - 280 zł.

Godziny pobierania materiału do badań:
od Poniedziałku do Niedziela oraz Święta: od 10.00 do 11.00

Osoby zainteresowane wykonaniem badania zobowiązane są wcześniej dokonać wpłaty za badanie w kasie COM, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
W soboty, w niedziele i święta wpłaty można dokonać w godzinach od 8.00 do 15.00 w Rejestracji Radiologii.
Z dowodem wpłaty należy udać się do punktu Drive Thru na pobranie materiału niezbędnego do wykonania badania.
Wynik badania w języku polskim lub angielskim / niemieckim w zależności od zgłoszenia, będzie do pobrania na następny dzień na stronie internetowej. Wynik pozytywny badania będzie raportowany do właściwej ze względu na zamieszkanie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.


 

SZANOWNI PACJENCI !

Informujemy, że 21 maja 2021r. (piątek) jest w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, dniem wolnym od pracy za dzień 01 maja 2021r.

W związku z tym nieczynne będą:

  • Przychodnie
  • Ośrodki POZ
  • Przychodnia Specjalistyczna
  • Rehabilitacja Lecznicza
  • Administracja

Szpital pracuje w normalnym trybie. Świadczenia ambulatoryjne z zakresu POZ realizuje Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

 

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jezeli chcesz dowiedziec sie wiecej o plikach cookie, jak je skasowac, wylaczyc - zobacz: polityka prywatnosci.

Akceptuje pliki cookie z tej strony.