Get Adobe Flash player
Rejestracja
poradnie specjalistyczne, pracownia endoskopi,
POZ przy ul. Kraszewskiego

tel. 16 624 50 20

Rejestracja
Pracownia diagnostyki obrazowej,
Rezonans, Tomograf, RTG, USG

tel. 16 624 51 51
tel. 16 624 51 52 

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok.


Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego łącznie ze sporządzeniem raportu i opinii o badanym sprawozdaniu.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badani sprawozdania finansowego COM w Jarosławiu ” w terminie do 29 września 2023 r. do
godziny 14ºº na adres:
Centrum Opieki Medycznej
37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70

Kryteria oceny ofert:
1. cena – 80%
2. doświadczenie w badaniu sprawozdań podmiotów leczniczych – 20%
Dodatkowe informacje do badania sprawozdania finansowego:
1. Oczekiwany termin przekazania opinii i raportu z badania 15.04.2024 r.
2. Liczba zatrudnionych (średniorocznie za 2022 ) - 819 etaty przeliczeniowe.
3. Ostatnio badane sprawozdanie finansowe za 2022 r.
4. Ostatnio przeprowadzana pełna inwentaryzacja składników majątkowych 2022 rok.
5. Suma aktywów bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 87.530.539,65 zł
6. Przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe za 2022 rok wyniosły 142.555.358,30 zł.
Jarosław dn. 08.09.2023 r

Dyrektor Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopień

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zaprasza biegłych
rewidentów do składania ofert do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023
i 2024 rok.
Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru
biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków
do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego łącznie ze sporządzeniem raportu i opinii
o badanym sprawozdaniu.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie
sprawozdania finansowego COM w Jarosławiu ” w terminie do 29 września 2023 r. do
godziny 14ºº na adres:
Centrum Opieki Medycznej
37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70
Kryteria oceny ofert:
1. cena – 80%
2. doświadczenie w badaniu sprawozdań podmiotów leczniczych – 20%
Dodatkowe informacje do badania sprawozdania finansowego:
1. Oczekiwany termin przekazania opinii i raportu z badania 15.04.2022 r.
2. Liczba zatrudnionych (średniorocznie za 2022 ) - 819 etaty przeliczeniowe.
3. Ostatnio badane sprawozdanie finansowe za 2022 r.
4. Ostatnio przeprowadzana pełna inwentaryzacja składników majątkowych 2022 rok.
5. Suma aktywów bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 roku wyniosła
87.530.539,65 zł
6. Przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe za 2022 rok wyniosły
142.555.358,30 zł.
Jarosław dn. 08.09.2023 r Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopie
 

 

 

CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ

w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 70

37-500 Jarosław

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż :

Aparatu RTG Philips model Dura Diagnost, nr seryjny: 150058, nr inwent: ST-001678,

rok prod.2015. Aparat zainstalowany jest w Pracowni RTG przy ul. 3 Maja 70 w Jarosławiu. Cena wywoławcza: 37.000,00 zł netto. Osoby i firmy składające oferty na zakup aparatu RTG zobowiązane są do wpłacenia wadium w kwocie 3700 zł .

Wadium należy wpłacić w kasie COM lub na konto Santander Bank Polska S.A. nr 96 1500 1634 1216 3004 3873 0000 a ksero potwierdzenia dokonania wpłaty wadium wraz z ofertą umieścić w kopercie.

Wadium podlega zwrotowi po przeprowadzonym przetargu lub może być zaliczone na poczet płatności.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przy ul. 3 Maja 70 do dnia 08.05.2023 r. do godz. 10:00

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przy ul. 3-go Maja 70 w Świetlicy tj. obok pokoju Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w dniu 08.05.2023 r. o godz. 12:00.

Oferta zawierać powinna:

Imię i nazwisko lub nazwę firmy składającej ofertę, dokładny adres zamieszkania, nr NIP, nr telefonu kontaktowego i wysokość oferowanej kwoty za aparat RTG (netto).

Oferent winien zamieścić ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie, która winna posiadać adres Oferenta i Adresata (COM Jarosław) , oraz napis:

„Oferta na aparat RTG Philips Dura Diagnost ”

„Nie otwierać przed dniem 08.05.2023 r. przed godz. 12:00”

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą kwotą za urządzenie.

Na kupującym ciążył będzie obowiązek i koszty demontażu urządzenia i jego odbioru w terminie 3 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu pod rygorem utraty wadium.

Urządzenie można oglądać w dni robocze od 27.04. do 05.05.2023r w godz.9.00-15.00 Szczegółowe informacje uzyskać można w w dni robocze w COM Jarosław,

tel. /0-16/ 624 50 55

Przetarg uważa się za ważny jeżeli wpłynie chociażby jedna oferta. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.comjar.pl i BIP Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Jarosław, dnia 27.04.2023r.

 

 

CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ

w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 70

37-500 Jarosław

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż :

Aparatu RTG Philips model Dura Diagnost, nr seryjny: 150058, nr inwent: ST-001678,

rok prod.2015. Aparat zainstalowany jest w Pracowni RTG przy ul. 3 Maja 70 w Jarosławiu. Cena wywoławcza: 37.000,00 zł netto.

Osoby i firmy składające oferty na zakup aparatu RTG zobowiązane są do wpłacenia wadium w kwocie 3700 zł .

Wadium należy wpłacić w kasie COM lub na konto Santander Bank Polska S.A. nr 96 1500 1634 1216 3004 3873 0000 a ksero potwierdzenia dokonania wpłaty wadium wraz z ofertą umieścić w kopercie.

Wadium podlega zwrotowi po przeprowadzonym przetargu lub może być zaliczone na poczet płatności.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przy ul. 3Maja 70 do dnia 08.05.2023 r. do godz. 10:00

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przy ul. 3-go Maja 70 w Świetlicy tj. obok pokoju Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w dniu 08.05.2023 r. o godz. 12:00.

Oferta zawierać powinna:

Imię i nazwisko lub nazwę firmy składającej ofertę, dokładny adres zamieszkania, nr NIP, nr telefonu kontaktowego i wysokość oferowanej kwoty za aparat RTG (netto).

Oferent winien zamieścić ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie, która winna posiadać adres Oferenta i Adresata (COM Jarosław) , oraz napis:

„Oferta na aparat RTG Philips Dura Diagnost ”

„Nie otwierać przed dniem 08.05.2023 r. przed godz. 12:00”

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą kwotą za urządzenie.

Na kupującym ciążył będzie obowiązek i koszty demontażu urządzenia i jego odbioru w terminie 3 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu pod rygorem utraty wadium.

Urządzenie można oglądać w dni robocze od 27.04. do 05.05.2023r w godz.9.00-15.00 Szczegółowe informacje uzyskać można w w dni robocze w COM Jarosław,

tel. /0-16/ 624 50 55

Przetarg uważa się za ważny jeżeli wpłynie chociażby jedna oferta. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.comjar.pl i BIP Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Jarosław, dnia 27.04.2023r.

 

 

Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
ul 3-go Maja 70

ogłasza I aukcję na sprzedaż następującego samochodu
Samochód uniwersalny marki Renault Kango nr rej. RWJ 4435
VIN VF1FDCCH524119491
rok produkcji 1998. cena wywoławcza 1 500 PLN brutto.


Aukcja odbędzie się w dniu 14.12.2022 r. o godz. 9.00 w Świetlicy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu ul. 3-go Maja 70 37-500 Jarosław.
Przedmiot przetargu można oglądać na terenie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu ul. 3-go Maja 70 w dniach od 30.11.2022r do 13.12.2022r w godzinach od 10.00 do 13.00 telefon kontaktowy 605 607 406 w sprawie oględzin. Wadium w wysokości 10% ceny wywołania brutto będzie można wpłacać w kasie COM przed rozpoczęciem licytacji, lub przelewem na konto 96 1500 1634 1216 3004 3873 0000
W przypadku nie dojścia do skutku I aukcji, aukcja II odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.00
Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Zaproszenie do składania ofert

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu ul. 3-go Maja 70  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie: zadania pod nazwą : „Usunięcie awarii systemu przywoławczego” zgodnie z załącznikami do ogłoszenia.

Ofertę cenową na wykonanie prac należy złożyć w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   w terminie do dnia 02.09.2022 r. do godz. 15.00.

UWAGA! Wskazana wizja lokalna.
Rozpatrzenie ofert nastąpi o godz. 12.00 w dniu 05 09 2022 r. O wynikach postępowania dotyczącego wyboru oferty powiadomimy Oferentów telefoniczne.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kryterium wyboru oferty  - cena 100 %
Wymagane uzupełnienie załącznika do oferty- kosztorys uproszczony.
Wymagany termin usunięcia awarii najpóźniej do 15 09 2022 r.

Dokumenty do pobrania

 


CENTRUM  OPIEKI  MEDYCZNEJ
w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 70
OGŁASZA  II KONKURS  OFERTOWY
na  najem kontenera z przeznaczeniem na Sklep Spożywczo-Przemysłowy
na terenie Szpitala COM przy  ul. 3 Maja 70.

Przedmiotem konkursu ofertowego jest najem kontenera o powierzchni użytkowej 29 m2, który jest usytuowany na terenie Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przy ul. 3 Maja 70, pod łącznikiem pomiędzy budynkami A i I  z przeznaczeniem na Sklep Spożywczo-Przemysłowy dla pacjentów szpitala i społeczności zewnętrznej.
Powierzchnia pod najem wyposażona jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i wentylacyjną. Pomieszczenie jest bez wyposażenia.
Wywoławcza wysokość stawki czynszu miesięcznego wynosi 30,00 zł netto za  1 m2 powierzchni. Opłaty za  media: (prąd, woda, ścieki) stanowią odrębny koszt wg obowiązujących stawek i ilości  zużycia.
Oferowana wysokość czynszu nie może być niższa jak podana powyżej. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Okres obowiązywania umowy najmu –  do 3 lat.
Osoby i firmy składające oferty zobowiązane są do wpłacenia wadium  w kwocie 2000 zł .  
Wadium należy wpłacić w kasie COM lub na konto Santander Bank Polska S.A. I O               w Jarosławiu nr  96 1500 1634 1216 3004 3873 0000, a ksero potwierdzenia dokonania wpłaty wadium wraz z ofertą umieścić w kopercie.
Wadium podlega zwrotowi po przeprowadzonym konkursie lub może być zaliczona na poczet przyszłego czynszu.
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu do dnia 16.08.2022 r. do godz. 10:00
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przy ul. 3-go Maja 70 w Świetlicy COM tj. obok pokoju Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  w dniu  16.08.2022 r. o godz. 12:00.
Oferta zawierać powinna:
Imię i nazwisko lub nazwę firmy składającej ofertę, dokładny adres zamieszkania, nr NIP, nr telefonu kontaktowego i wysokość oferowanej kwoty za najem 1 metra kwadratowego powierzchni (netto).
Oferent winien zamieścić ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie, która winna posiadać adres Oferenta i  Adresata (COM Jarosław) , oraz napis:
„Oferta na najem kontenera pod Sklep Spożywczo-Przemysłowy na terenie Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu”
„Nie otwierać przed dniem 16.08.2022 r.  godz. 12:00”
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą kwotą za 1 m2 powierzchni.
Szczegółowe informacje uzyskać można w COM Jarosław, tel. /0-16/ 624 50 55
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się osoby ustalonej w drodze konkursu jako Najemca od zawarcia umowy. Konkurs uważa się za ważny, jeżeli wpłynie chociażby jedna oferta.
Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.comjar.pl, BIP Starostwa Powiatowego w Jarosławiu oraz na  tablicy ogłoszeń w  COM Jarosław.

Szczegółowe warunki Konkursu ofertowego zamieszczone zostały w Załączniku Nr 1.

Jarosław, dnia 10 sierpnia 2022 r.Załącznik Nr 1 do Konkursu ofert na  najem kontenera pod sklep spożywczo-przemysłowy na terenie Szpitala COM przy  ul. 3 Maja 70.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
1.    Najmujący nie dopuszcza prowadzenia sprzedaży wyrobów tytoniowych, alkoholowych.
2.    Zagospodarowanie odpadów komunalnych, żywnościowych i innych leży po stronie Najemcy.
3.    Najemca zobowiązany będzie do utrzymywania należytego stanu sanitarno-higienicznego w wynajmowanym pomieszczeniu i jego otoczeniu, stosowania się do świadczenia usługi zgodnie z postanowieniami właściwych zarządzeń, regulaminów i procedur obowiązujących w COM.
4.    Najemca musi posiadać wymagane prawem stosowne zezwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej.


Jarosław, dnia 10.08.2022r.

Dokumenty do pobrania

 

UWAGA!
Od 1 kwietnia 2022 r. zmieniły się zasady testowania na COVID-19.
Jeśli masz objawy zakażenia górnych dróg oddechowych, kaszel, gorączkę, zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ może, w trakcie konsultacji, zdecydować o wykonaniu u Ciebie testu antygenowego. Wynik wpisze do systemu, a więc pojawi się on na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP.
W przypadku zachorowania na COVID-19 otrzymasz zwolnienie lekarskie i zalecenie samoizolacji w domu aż do ustąpienia objawów. Długość zwolnienia (zalecane minimum 7 dni) będzie zależała od Twojego stanu zdrowia, czynników ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 (np. brak szczepienia przeciw COVID-19, zaawansowany wiek, choroby przewlekłe m.in. cukrzyca) oraz wysokiego zagrożenia powikłaniami.
Od 1 kwietnia:
- zamknięte są mobilne punkty pobrań (DRIVE THRU). Bezpłatnych testów nie wykonują już także laboratoria i farmaceuci w aptekach
- przestaje działać formularz online do zgłaszania się po zlecenie na test na koronawirusa, zarówno w wersji polskiej, jak i ukraińskiej.
28 marca 2022 roku przestał obowiązywać wymóg wykonania testu przed wyjazdem do sanatorium lub przed przyjęciem do szpitala.
W przypadku konieczności hospitalizacji szpital może zdecydować o przeprowadzeniu testu antygenowego lub testu PCR, by ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć COVID-19.
Żródło: https://pacjent.gov.pl

 

Uwaga❗️❗️❗️
Zmiana godzin pracy punktu pobierania wymazów COVID -19 Drive - Thru od 28.02.2022 r.
Punkt pobrań wymazów COVID-19 - Centrum Opieki Medycznej nr tel. 605 066 330
Dla pacjentów ze skierowaniem, bezpłatne, refundowane przez NFZ (skierowanie od lekarzy POZ, Inspekcję Sanitarną, osoby na kwarantannie itp.):
Godziny pobierania materiału do badań :
Poniedziałek: od 8.00 do 10.00
Wtorek: od 8.00 do 10.00
Środa: od 8.00 do 10.00  
Czwartek: od 8.00 do 10.00
Piątek: od 8.00 do 10.00
Sobota, Niedziela i Święta: od 8.00 do 10.00

Badania komercyjne, płatne - osoby bez skierowania.
Koszt badania PCR - 400.00 zł
Koszt powtórnego badania PCR ze względu na niejednoznaczny wynik testu COVID - 19 -280.00 zł
Koszt testu antygenowego - 150,00 zł
Godziny wykonywania testów:
Poniedziałek: od 10.00 do 11.00
Wtorek: od 10.00 do 11.00  
Środa: od 10.00 do 11.00  
Czwartek: od 10.00 do 11.00
Piątek. od 10.00 do 11.00
Sobota, Niedziela i Święta: od 10.00 do 11.00
Płatność w Punkcie Drive Thru.
Wynik badania wykonany w języku polskim, angielskim lub niemieckim (dotyczy PCR)  w zależności od zgłoszenia. Wynik testu PCR będzie do pobrania na następny dzień  na stronie internetowej, natomiast wynik testu  antygenowego po 20 minutach na miejscu.
Wynik badania będzie raportowany do właściwej ze względu na zamieszkanie Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

 

 

 

 

 

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jezeli chcesz dowiedziec sie wiecej o plikach cookie, jak je skasowac, wylaczyc - zobacz: polityka prywatnosci.

Akceptuje pliki cookie z tej strony.