Get Adobe Flash player

Rejestracja
poradnie specjalistyczne, pracownia endoskopi,
POZ przy ul. Kraszewskiego,
Pracownia diagnostyki obrazowej: Rezonans, Tomograf, RTG, USG

tel. 16 624 51 51


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław w porozumieniu z Podkarpacką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku ogłasza :

KONKURS


na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urazowo-Ortopedycznego


Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023.1515.).
Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska pielęgniarki oddziałowej, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, uzyskane dyplomy, specjalizacje (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie)
3. opis przebiegu pracy zawodowej kandydata
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (dopuszcza się przedłożenie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów)
5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa
wykonywania zawodu albo zakazu zajmowania określonego stanowiska
6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego
Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów:
Centrum Opieki Medycznej ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław Dokumenty należy złożyć w ciągu 14 dni od opublikowania ogłoszenia w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urazowo-Ortopedycznego”.
Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Centrum Opieki Medycznej ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław, w ciągu 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu – można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala.
Uzyskanych informacji nie można wykorzystywać w jakichkolwiek celach komercyjnych.
Jarosław, dnia 10.07.2024 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu  ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław w porozumieniu z Podkarpacką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku ogłasza :

KONKURS

na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urazowo-Ortopedycznego

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023.1515.).

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko  objęte konkursem
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska pielęgniarki oddziałowej, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, uzyskane dyplomy, specjalizacje (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie)
 3. opis przebiegu pracy zawodowej kandydata
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (dopuszcza się przedłożenie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów)
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu albo zakazu zajmowania określonego stanowiska
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego

Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów:

Centrum Opieki Medycznej ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław

Dokumenty należy złożyć w ciągu 14 dni od opublikowania ogłoszenia w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urazowo-Ortopedycznego”.

Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Centrum Opieki Medycznej ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław, w ciągu 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu – można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala.

Uzyskanych informacji nie można wykorzystywać w jakichkolwiek celach komercyjnych.

Jarosław, dnia 15.05.2024 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Opieki Medycznej ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław w porozumieniu z Podkarpacką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku ogłasza ponownie konkurs na stanowisko:

 1. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego
 2. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego
 3. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym
 4. Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 5. 5. Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo - Ginekologicznego

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023.1515.).

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska pielęgniarki oddziałowej, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, uzyskane dyplomy, specjalizacje (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie)
 3. opis przebiegu pracy zawodowej kandydata
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (dopuszcza się przedłożenie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów)
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu albo zakazu zajmowania określonego stanowiska
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego

Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów:

Centrum Opieki Medycznej ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław

Dokumenty należy złożyć w ciągu 14 dni od opublikowania ogłoszenia w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: Konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału.........................................................., " (należy wpisać nazwę oddziału), „Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo - Ginekologicznego”.

Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Centrum Opieki Medycznej ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław, w ciągu 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu – można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala.

Uzyskanych informacji nie można wykorzystywać w jakichkolwiek celach komercyjnych.

Jarosław, dnia 15.05.2024 r.

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2024 r. rejestracja telefoniczna do:

- Poradni specjalistycznych COM

- Przychodni POZ w Jarosławiu przy ul. Kraszewskiego 17

- Przychodni POZ w Jarosławiu Filia ul. 3 Maja 41

- na badania diagnostyczne  - TK, MR, USG

będzie niedostępna.

W celu zarejestrowania się do powyższych Przychodni POZ oraz na badania diagnostyczne w dniu 2 maja 2024 r., prosimy o zgłaszanie się do placówek osobiście.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Opieki Medycznej  ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław w porozumieniu z Podkarpacką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku ogłasza konkurs  na stanowisko:


1. Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego
2. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego
3. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego
4. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii
5. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologicznego
6. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego
7. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym
8. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Hepatologicznym i Ośrodkiem Leczenia WZW
9. Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo - Ginekologicznego
10. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologicznego
11. Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
12. Pielęgniarki Oddziałowej Oddział WewnętrznyKandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023.1515.).
Wymagane dokumenty:


1. podanie o przyjęcie na stanowisko  objęte konkursem
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska pielęgniarki oddziałowej, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, uzyskane dyplomy, specjalizacje (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie)
3. opis przebiegu pracy zawodowej kandydata
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (dopuszcza się przedłożenie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów)
5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu albo zakazu zajmowania określonego stanowiska
6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego

Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów:
Centrum Opieki Medycznej ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław
Dokumenty należy złożyć w ciągu 14 dni od opublikowania ogłoszenia w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: Konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału.........................................................., " (należy wpisać nazwę oddziału), „Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo - Ginekologicznego”.

Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Centrum Opieki Medycznej ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław, w ciągu 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu – można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala.
Uzyskanych informacji nie można wykorzystywać w jakichkolwiek celach komercyjnych.
 

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu  zatrudni DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH do Pracowni Mikrobiologii

Poszukujemy diagnostów laboratoryjnych z aktualnym prawem wykonywania  zawodu do Pracowni Mikrobiologii. Mile widziane doświadczenie w diagnostyce mikrobiologicznej.
Miejsce zatrudnienia: Pracownia Mikrobiologii
Wymagane wykształcenie: wyższe, analityka medyczna
Proponowane wynagrodzenie: zgodnie z ustawą
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy
Stanowisko: diagnosta laboratoryjny

Dane do kontaktu:
Elżbieta Siwak – Kierownik Pracowni Mikrobiologii
Telefon: 16 624 51 73 e- mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław


Jarosław, dnia 06.03.2024

 

 

 

CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ
ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław
(zwane w treści ogłoszenia: COM lub Szpitalem)

OGŁASZA PRZETARG
na sprzedaż:

Aparatu Rezonansu Magnetycznego  SIGNA Explorer 1,5 T  nr  systemu: R10633 nr inwentaryzacyjny: ST- 001685, rok produkcji 2015,  producent GE Healthcare (Tianjin) Company Ltd. zlokalizowany w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Szpitala przy ul. 3 Maja 70  w Jarosławiu (zwany dalej: Aparatem, Rezonansem lub Urządzeniem). Aparat jest sprawny technicznie, certyfikowany przez serwis i jest w ciągłym użytkowaniu. Cena wywoławcza: 950000,00 zł netto.
Oferenci zobowiązani są do dokonania oględzin i szczegółowego zapoznania się z jego stanem technicznym - przed złożeniem oferty.
Rękojmia za wady Urządzenia jest wyłączona. COM nie udziela gwarancji na Aparat.
Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w kwocie 4.000,00 zł.  
Wadium należy wpłacić w kasie COM lub na konto bankowe COM prowadzone przez Santander Bank S.A. nr 96 1500 1634 1216 3004 3873 0000 (kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium należy umieścić w kopercie wraz ofertą).
Wadium podlega zwrotowi po przeprowadzonym przetargu (w przypadku oferentów, których oferta nie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza) lub zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. W przypadku nie zawarcia umowy z przyczyn nieleżących po stronie COM wadium przepada.
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Centrum Opieki Medycznej, ul. 3Maja 70, 37-500 Jarosław, w terminie do dnia 2 lutego 2024 r. do godz. 10:00.
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
Za datę złożenia oferty uznaje się jej wpływ do Sekretariatu COM w w/w terminie.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centrum Opieki Medycznej, ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław, w pomieszczeniu Sali Konferencyjnej, tj. obok Sekretariatu COM w dniu 02.02.2024 r. o godz. 12:00.
Oferta powinna zawierać:
Imię i nazwisko albo firmę oferenta, dokładny adres zamieszkania albo siedziby, nr PESEL lub NIP, nr telefonu kontaktowego i cenę oferowaną za Aparat, wyrażoną kwotą netto.
Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty bez jej otwierania. Koperta powinna być oznaczona: adresem Oferenta i Adresata (COM) oraz opisem:
„Oferta na aparat Rezonansu Magnetycznego SIGNA Explorer 1,5 T”
„Nie otwierać przed dniem 02.02.2024 r. godz. 12:00”
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną.
W przypadku sprzedaży Aparatu Oferent będzie obciążony następującymi obowiązkami:
- poniesieniem we własnym zakresie i na własne ryzyko kosztów demontażu Urządzenia,
- wyburzeniem ściany zewnętrznej w celu wydobycia Urządzenia z budynku,
- niezwłocznym zabezpieczeniem otworu technologicznego w ścianie (nie później niż w dniu wykonania otworu) na czas do dnia dostawy nowego aparatu do Szpitala, a po jego dostawie – odtworzeniem ściany do stanu poprzedniego (przed rozpoczęciem wyburzenia) wraz z urządzeniami wentylacyjnymi i innymi instalacjami, na koszt i ryzyko Oferenta w terminie …. dni od dnia dostawy nowego aparatu do Szpitala (Szpital poinformuje o tym terminie Oferenta),
- odbiorem Aparatu na własny koszt i ryzyko z wykorzystaniem własnych środków osobowych i rzeczowych,
- trwałym usunięciem danych (wg procedury producenta Aparatu) osobowych z Urządzenia (w dniu rozpoczęcia prac – przed deinstalacją), dokonaniem zdjęcia pola oraz dekontaminacją Aparatu (wg procedury/zaleceń producenta Aparatu) – wykonanie tych czynności zostanie poświadczone przez Oferenta,
Prace związane z odbiorem Oferent rozpocznie w dniu 15.2.2024 r.
Deaktywacja i odbiór Aparatu (usunięcie go z pomieszczenia pracowni Rezonansu Magnetycznego) nastąpi w terminie do dnia 26.2.2024 r.

W przypadku niewykonania przez Oferenta jego obowiązków, Oferent upoważnia COM – bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Sądu – do wykonania wyżej określonych obowiązków Oferenta. Wykonanie czynności zostanie poprzedzone stosownym wezwaniem skierowanym do Oferenta i wyznaczeniem mu dodatkowego terminu, odpowiedniego do zakresu niezrealizowanych czynności.

Do przeprowadzenia prac w ocenie COM niezbędny będzie m.in. dźwig i budowa rampy.

Szpital zapewni niezbędny dostęp do pomieszczeń i terenu zewnętrznego przy budynku w celu umożliwienia wykonania przez Oferenta niezbędnych prac.
Urządzenie można oglądać w dniach od 25.01.2024 r. do 01.02.2024 r. w godz. 8.00-15.00. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów:
Tel. 16/624 52 51 (kom. 883 783 640) lub 16/ 624 50 55.

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli wpłynie chociażby jedna oferta.
COM zastrzega sobie prawo do jego zakończenia bez podania przyczyn.
COM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w niniejszym ogłoszeniu w terminie do dnia 26.1.2024 r. Zmiana ogłoszenia – o ile z nowej treści ogłoszenia nie będzie wynikało inaczej – nie będzie stanowiła podstawy do zmiany terminu składania ofert.

Ogłoszenie opublikowane zostaje na stronie internetowej: www.comjar.pl oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Jarosław, dnia 25.01.2024 r.

 

Szczegółowe warunki dotyczące obowiązków Oferenta związanych z demontażem rezonansu magnetycznego z budynku Diagnostyki Obrazowej COM.

 

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok.


Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego łącznie ze sporządzeniem raportu i opinii o badanym sprawozdaniu.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badani sprawozdania finansowego COM w Jarosławiu ” w terminie do 29 września 2023 r. do
godziny 14ºº na adres:
Centrum Opieki Medycznej
37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70

Kryteria oceny ofert:
1. cena – 80%
2. doświadczenie w badaniu sprawozdań podmiotów leczniczych – 20%
Dodatkowe informacje do badania sprawozdania finansowego:
1. Oczekiwany termin przekazania opinii i raportu z badania 15.04.2024 r.
2. Liczba zatrudnionych (średniorocznie za 2022 ) - 819 etaty przeliczeniowe.
3. Ostatnio badane sprawozdanie finansowe za 2022 r.
4. Ostatnio przeprowadzana pełna inwentaryzacja składników majątkowych 2022 rok.
5. Suma aktywów bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 87.530.539,65 zł
6. Przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe za 2022 rok wyniosły 142.555.358,30 zł.
Jarosław dn. 08.09.2023 r

Dyrektor Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopień

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zaprasza biegłych
rewidentów do składania ofert do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023
i 2024 rok.
Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru
biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków
do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego łącznie ze sporządzeniem raportu i opinii
o badanym sprawozdaniu.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie
sprawozdania finansowego COM w Jarosławiu ” w terminie do 29 września 2023 r. do
godziny 14ºº na adres:
Centrum Opieki Medycznej
37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70
Kryteria oceny ofert:
1. cena – 80%
2. doświadczenie w badaniu sprawozdań podmiotów leczniczych – 20%
Dodatkowe informacje do badania sprawozdania finansowego:
1. Oczekiwany termin przekazania opinii i raportu z badania 15.04.2022 r.
2. Liczba zatrudnionych (średniorocznie za 2022 ) - 819 etaty przeliczeniowe.
3. Ostatnio badane sprawozdanie finansowe za 2022 r.
4. Ostatnio przeprowadzana pełna inwentaryzacja składników majątkowych 2022 rok.
5. Suma aktywów bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 roku wyniosła
87.530.539,65 zł
6. Przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe za 2022 rok wyniosły
142.555.358,30 zł.
Jarosław dn. 08.09.2023 r Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopie
 

 

 

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jezeli chcesz dowiedziec sie wiecej o plikach cookie, jak je skasowac, wylaczyc - zobacz: polityka prywatnosci.

Akceptuje pliki cookie z tej strony.