Get Adobe Flash player

 

OGŁOSZENIE

CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ
w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 70

poszukuje do wynajęcia budynku lub pomieszczeń w budynku zlokalizowanym na terenie miasta Jarosławia lub okolicy o powierzchni nie mniejszej jak 300 m2 z przeznaczeniem na archiwum zakładowe na okres nie krótszy jak 10 lat.
Pomieszczenia te z uwagi na specyfikę przeznaczenia i duże obciążenia posadzki (500 kg/m2) powinny być zlokalizowane na poziomie „zero”.
W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiekt powinien być zabezpieczony w: alarm
przeciwpożarowy, ogniotrwałe i antywłamaniowe drzwi, alarm antywłamaniowy, okna zabezpieczone kratami lub szybami antywłamaniowymi.
Firmy i osoby prywatne , zainteresowane wynajęciem powierzchni z przeznaczeniem na archiwum COM proszone są o złożenie oferty w Sekretariacie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu do dnia 30.09.2021 r. do godz. 12:00
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przy ul. 3-go Maja 70 w Sali Konferencyjnej (budynek Dyrekcji) w dniu 30.09.2021 r. o godz. 13:00.

Oferta zawierać powinna:
Imię i nazwisko lub nazwę firmy składającej ofertę, dokładny adres zamieszkania, nr NIP, nr telefonu kontaktowego i wysokość oferowanej kwoty za najem 1 metra kwadratowego powierzchni (netto). Jeśli cena nie zawiera kosztu ogrzewania pomieszczeń to należy podać dodatkowo miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni pomieszczeń. Oferent winien zamieścić ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie, która winna posiadać adres Oferenta i Adresata (COM Jarosław) , oraz napis:
„Oferta na wynajem powierzchni użytkowej pod Archiwum COM”
„Nie otwierać przed dniem 30.09.2021 r. godz. 13:00”

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wymogi z najniższą kwotą za 1 m 2 powierzchni.
Szczegółowe informacje uzyskać można w COM Jarosław, tel. /0-16/ 624 50 55 Dział Techn.-Gosp. lub 16/624 51 44 Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych.

Dyrekcja COM

 

Ogłoszenie o  Konkursie
na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław ogłasza
konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

I. Wymagane kwalifikacje kandydata:
1) prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
3) posiadanie wiedzy w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych;
4) co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie

III. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,
2) komunikatywność oraz kreatywność,
3) zdolności menadżerskie,
4) doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w podmiocie leczniczym.

IV. Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem ,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem  (w tym prawo wykonywania zawodu),
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
6) oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
Kopie dokumentów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis kandydata na kserokopii z adnotacją „za zgodność z oryginałem”. Na prośbę Komisji kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.

V. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
2. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i spięte.
VI. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów.
1. Wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać osobiście (sekretariat  Dyrektora COM – pokój w budynku administracyjnym) lub pocztą  w zamkniętych kopertach na adres: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław.
Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa COM w Jarosławiu”.
3. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 04 października 2021 roku do godz. 14:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do COM.

VII. Informacja dot. udostępnienia materiałów
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym COM w Jarosławiu udostępnione są do wglądu w Sekretariacie COM od poniedziałku do piątku w godzinach 725 -1500.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.
2. Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych ofert: COM w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław.
3. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora COM w Jarosławiu.
4. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
5. Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.
6. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnili warunki formalne będą poinformowani drogą pisemną oraz telefonicznie.
7. Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz liczbie kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.comjar.pl
8. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zaproszeni na posiedzenie Komisji zobowiązani są do posiadania oryginałów dokumentów przedstawionych we wcześniejszym etapie postępowania konkursowego do ewentualnego okazania na wniosek członków Komisji.
9. O wynikach przeprowadzonego postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej.


 
Aktualności

 

 
Aktualności

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w związku z planowanym udzieleniem
zamówienia w trybie art. 46c ust . 1 ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pn. -
"Rozbudowę  istniejącej stacji zgazowania tlenu ciekłego o dodatkowy
zbiornik na tlen ciekły  na terenie  Szpitala na działce: nr. 2775/4, 2770
obręb 5 miasta Jarosław"  (opis przedmiotu zamówienia w załączeniu) zwraca
się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
Oferta (skan oferty lub oferta podpisana elektronicznie powinna być
przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub  dostarczona w formie pisemnej na adres: Centrum
Opieki Medycznej, ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław do dnia 10.09.2021 r. do
godz. 10:00.

Dokumenty do pobrania
 

CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ
w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 70

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY  
na sprzedaż :

Aparatu do tomografii komputerowej,  BRIGHT SPEED 16 ELITE  General Electric Company (GE Healthcare)  nr seryjny: 18702YC1, nr inwent: ST-000645, rok prod. 2008 zlokalizowany w Pracowni Tomografii Komputerowej przy ul. 3 Maja 70  w Jarosławiu.
Aparat został wyłączony z eksploatacji z powodu awarii lamy RTG. Był dotychczas w ciągłym użytkowaniu i serwisowany przez certyfikowany serwis.
Cena  wywoławcza: 27.800,00 zł netto.
Osoby i firmy składające oferty na zakup aparatu TK zobowiązane są do wpłacenia wadium w kwocie 2000 zł .  
Wadium należy wpłacić w kasie COM lub na konto Santander Bank Polska S.A. I O w Jarosławiu nr  96 1500 1634 1216 3004 3873 0000, a ksero potwierdzenia dokonania wpłaty wadium wraz z ofertą umieścić w kopercie.
Wadium podlega zwrotowi po przeprowadzonym przetargu lub może być zaliczona na poczet płatności.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przy ul. 3Maja 70 do dnia 10.09.2021 r. do godz. 10:00

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przy ul. 3-go Maja 70 w Świetlicy tj. obok pokoju Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w dniu  10.09.2021 r. o godz. 12:00.

Oferta zawierać powinna:
Imię i nazwisko lub nazwę firmy składającej ofertę, dokładny adres zamieszkania, nr NIP,  nr telefonu kontaktowego i wysokość oferowanej kwoty za aparat Tomografu Komputerowego (netto).
Oferent winien zamieścić ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie, która winna posiadać adres Oferenta i  Adresata (COM Jarosław) , oraz napis:
„Oferta na aparat do tomografii komputerowej,  BRIGHT SPEED 16 ELITE ”
„Nie otwierać przed dniem 10.09.2021 r.  godz. 12:00”
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą kwotą za urządzenie.

Na kupującym ciążył będzie  obowiązek i koszty demontażu urządzenia, jego wydobycia z budynku i odbioru w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu pod rygorem utraty wadium.
Urządzenie można oglądać w dniach 03.09.-09.09.2021r w godz.9.00-14.00 Szczegółowe informacje uzyskać można w COM Jarosław, tel. /0-16/ 624 50 55 lub 16/624 51 52 (w dni robocze).
Przetarg uważa się za ważny jeżeli wpłynie chociażby jedna oferta.
Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej:  www.comjar.pl  i BIP Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Jarosław, dnia 03.09.2021 r. 

 

 

Centrum Opieki Medycznej ogłasza konkurs

na najem powierzchni użytkowej
z przeznaczeniem na Sklep Ortopedyczny na terenie
Szpitala COM przy ul. 3 Maja 70

 

Dokumenty do pobrania
 

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zatrudni do pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Lekarzy Specjalistów Medycyny Rodzinnej Lekarzy Specjalistów w dziedzinie Pediatrii Lekarzy Specjalistów Chorób Wewnętrznych.

Wymagania:
• Specjalista medycyny rodzinnej i w trakcie specjalizacji
• Specjalista w dziedzinie  Pediatrii i w trakcie specjalizacji z uprawnieniami lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
• Specjalista w dziedzinie Chorób Wewnętrznych i w trakcie specjalizacji z uprawnieniami lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
• lekarz bez specjalizacji z uprawnieniami lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Warunki  zatrudnienia w uzgodnieniu kandydata z pracodawcą.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich aplikacji pocztą elektroniczną na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub

listownie na adres: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr  tel. 16 621 33 88; 16 624 51 22

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby  realizacji procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, iż przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.

 

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Farmaceuty w Aptece Szpitalnej

Wymagania:
- Tytuł zawodowy magistra farmacji
- Dobra organizacja czasu pracy, staranność, terminowość i efektywność w działaniu;
- Otwartość, kreatywność, odpowiedzialność, empatia
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich aplikacji :
pocztą elektroniczną na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. listownie na adres:
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu;  ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław Dodatkowych informacji udzielamy pod  tel. 16 621 33 88; 16 624 51 22

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby realizacji procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, iż przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.


 

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu  zatrudni położne w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
Wymagania zgodnie z art.8 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opieki zdrowotnej,  położna POZ to położna która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, albo
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
5) posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa

Równocześnie, zgodnie z ust. 2 art. 8 w/w ustawy, położną POZ jest także położna, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
- udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji: pocztą elektroniczną: na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. listownie na adres:
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu;  ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław

Dodatkowych informacji udzielamy pod  tel. 16 621 33 88; 16 624 51 22


Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).


 

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jezeli chcesz dowiedziec sie wiecej o plikach cookie, jak je skasowac, wylaczyc - zobacz: polityka prywatnosci.

Akceptuje pliki cookie z tej strony.