Ogłoszenia przetargowe Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu


 

 numer

 data ogłoszenia

 temat

 informacje

 statystyka odwiedzin

ZaP-70/22

2022-06-21

Dostawa materia?ów opatrunkowych, ?rodków higienicznych oraz innych wyrobów medycznych do piel?gnacji skóry z podzia?em na pakiety
38

ZaP-66/22

2022-06-01

Dostawa wyposa?enia medycznego do pracowni endoskopii.
5

ZaP-65/22

2022-05-27

Dostawa r?kawic jednorazowych, z tworzyw sztucznych oraz chirurgicznych.
9

ZaP-53/22

2022-04-20

Dostawa aparatów USG.
10

ZaP-32/22

2022-03-28

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz ?rodków dietetycznych specjalnego przeznaczenia medycznego-powtórka.
3

ZaP-26/22

2022-03-25

Dostawa odczynników serologicznych do posiadanych urz?dze? DiaMed ID system oraz odczynników serologicznych metod? manualn?.
1

ZaP-29/22

2022-03-17

Dostawa zestawu artrokopowego.
1

ZaP-31/22

2022-03-15

Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych, antyseptycznych oraz produktów toaletowych z podzia?em na pakiety.
2

ZaP-11/22

2022-02-10

Wdro?enie Trybu Obs?ugi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR) w Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
9

ZaP-194/21

2022-01-14

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz ?rodków dietetycznych specjalnego przeznaczenia medycznego.
1

ZaP-141/21

2021-12-15

Us?uga serwisowa (przegl?dy i naprawa) rezonansu magnetycznego Signa Explorer 1,5T firmy GE Healthcare Technologies.
3

ZaP-172/21

2021-12-01

Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku z podzia?em na pakiety.
1

ZaP-155/21

2021-11-25

Dostawa materia?ów szewnych z podzia?em na pakiety.
1

ZaP-166/21

2021-11-17

Dostawa r?czników papierowych, ?rodków czysto?ci oraz artyku?ów gospodarczych-powtórka.
5

ZaP-147/21

2021-11-09

Dostawa implantów ortopedycznych wraz z dzier?aw? instrumentarium z podzia?em na pakiety.
1

ZaP-146/21

2021-11-04

?wiadczenie us?ug polegaj?cych na kompleksowym ca?odziennym i codziennym ?ywieniu pacjentów Zamawiaj?cego wraz z odbiorem i utylizacj? odpadów pokonsumpcyjnych.
2

ZaP-136/21

2021-10-29

Dostawa r?czników papierowych, worków foliowych, ?rodków czysto?ci oraz artyku?ów gospodarczych.
1

ZaP-138/21

2021-10-25

Dostaw paliw p?ynnych do pojazdów eksploatowanych przez Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
1

ZaP-128/21

2021-09-24

Dzier?awa urz?dzenia do wykonywania procedury biopsji mammotomicznej wraz z dostaw? sprz?tu medycznego - powtórka.
37

ZaP-121/21

2021-09-21

Dostawa odczynników wraz dzier?aw? platformy biochemiczno-immunochemicznej.
122

ZaP-115/21

2021-09-07

Dzier?awa urz?dzenia do wykonywania procedury biopsji mammotomicznej wraz z dostaw? sprz?tu medycznego.
2

ZaP-101/21

2021-08-26

Us?uga w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania zaka?nych odpadów medycznych , odpadów zawieraj?cych substancje niebezpieczne i gospodarowania odpadami innymi jak niebezpieczne które powstaj? w wyniku dzia?alno?ci Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu
2

ZaP-88/21

2021-08-13

Dostawa (dzier?awa) macierzy, serwerów i licencji oprogramowania operacyjnego.
3

ZaP-87/21

2021-08-03

Us?uga czyszczenia osadnika Imhoffa przy Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
1

ZaP-84/21

2021-07-21

Remont pokrycia dachowego na obiektach Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu-powtórka.
22

ZaP-69/21

2021-07-07

Dostawa stymulatorów, kardiowerterów i defibrylatorów serca.
43

ZaP-66/21

2021-07-01

Remont pokrycia dachowego na obiektach Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
58

ZaP-64/21

2021-06-21

Dostawa materia?ów opatrunkowych, ?rodków higienicznych oraz innych wyrobów medycznych do piel?gnacji skóry z podzia?em na pakiety.
5

ZaP-59/21

2021-06-01

Dostawa zamkni?tego systemu do pobierania krwi – powtórka.
2

ZaP-52/21

2021-05-19

Dostawa zamkni?tego systemu do pobierania krwi.
1

ZaP-34/21

2021-04-08

Dostawa odczynników wraz z dzier?aw? aparatu dla Pracowni Mikrobiologii z podzia?em na pakiety
6

ZaP-28/21

2021-03-31

Dostawa odczynników wraz z dzier?aw? aparatu dla Pracowni Mikrobiologii z podzia?em na pakiety.
3

ZaP-22/21

2021-03-24

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych, wyrobów medycznych, ?rodków dietetycznch specjalnego przeznaczenia - powtórka .
218

ZaP-21/21

2021-03-10

Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych, antyseptycznych oraz produktów toaletowych z podzia?em na pakiety - powtórka.
132

ZaP-07/21

2021-02-10

Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych, antyseptycznych oraz produktów toaletowych z podzia?em na pakiety.
2

ZaP-151/20

2020-12-28

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz ?rodków dietetycznych specjalnego przeznaczenia medycznego.
444

ZaP-133/20

2020-11-12

Przetarg nieograniczony na dostaw? testów wykrywaj?cych antygen Sars-Cov-2 z wymazu z nosogardzieli.
20

ZaP-130/20

2020-11-06

Og?oszenie o zamówieniu na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi pn.?wiadczenie us?ug polegaj?cych na kompleksowym ca?odziennym i codziennym ??ywieniu pacjentów Zamawiaj?cego wraz z odbiorem i utylizacj? odpadów pokonsumpcyjnych.
53

ZaP-116/20

2020-10-09

Przetarg nieograniczony na dostaw? sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku z podzia?em na pakiety.
32

ZaP-99/20

2020-09-18

Przetarg nieograniczony na dostawE materia?ów szewnych z podzia?em na pakiety.
12

ZaP-92/20

2020-09-08

Przetarg nieograniczony na dostaw? r?czników papierowych, worków foliowych, ?rodków czysto?ci oraz artyku?ów gospodarczych.
11

ZaP-81/20

2020-08-12

Przetarg nieograniczony na us?ug? odbioru, transportu i unieszkodliwiania zaka?nych odpadów medycznych, odpadów zawieraj?cych substancje niebezpieczne i gospodarowania odpadami innymi jak niebezpieczne, które powstaj? w wyniku dzia?alno?ci Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu
5

ZaP-68/20

2020-07-08

Przetarg nieograniczony na Wykonanie w?z?a cieplnego do przygotowania ciep?ej wody u?ytkowej dla potrzeb budynków szpitalnych Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu ul. 3 Maja 70
3

ZaP-66/20

2020-07-06

Przetarg nieograniczony na dostawa implantów ortopedycznych wraz z dzier?aw? instrumentarium z podzia?em na pakiety.
199

ZaP-65/20

2020-07-06

Przetarg nieograniczony na dostaw? aparatury i sprz?tu medycznego dla Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu z przeznaczeniem na doposa?enie oddzia?u ginekologiczno-po?o?niczego.
445