Ogłoszenia przetargowe Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu


 

 numer

 data ogłoszenia

 temat

 informacje

 statystyka odwiedzin

ZaP-202/18

2018-11-05

Przetarg nieograniczony na dostaw? paliw p?ynnych do pojazdów eksploatowanych przez Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
39

ZaP-191/18

2018-10-17

Przetarg nieograniczony na przebudow? pomieszcze? COM w Jaros?awiu na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddzia?u Ratunkowego.
427

ZaP-183/18

2018-10-17

Przetarg nieograniczony na us?ug? polegaj?c? na kompleksowym ca?odziennym i codziennym ?ywieniu pacjentów Zamawiaj?cego wraz z odbiorem i utylizacj? odpadów pokonsumpcyjnych
69

ZaP-182/18

2018-10-12

Przetarg nieograniczony na dostaw? r?kawic jednorazowych, z tworzyw sztucznych oraz chirurgicznych.
41

ZaP-185/18

2018-10-09

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych do programu lekowego.
54

ZaP-164/18

2018-09-04

Przetarg nieograniczony na przebudow? pomieszcze? COM w Jaros?awiu na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddzia?u Ratunkowego.
318

ZaP-160/18

2018-08-30

Przetarg nieograniczony na dostaw? instrumentarium chirurgicznego
63

ZaP-159/18

2018-08-23

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów szewnych z podzia?em na pakiety
85

ZaP-149/18

2018-08-20

Przetarg nieograniczony na dostaw? sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku z podzia?em na pakiety.
217

ZaP-154/18

2018-08-17

Przetarg nieograniczony na wymian? agregatu pr?dotwórczego, modernizacj? SZR w RGNN w stacji transformatorowej JAROS?AW 61 SZPITAL, przy??cza kablowe niskiego napi?cia i sterownicze na terenie Centrum Opieki Medycznej przy ul. 3 Maja 70 w Jaros?awiu
185

ZaP-125/18

2018-07-13

Przetarg nieograniczony na wymian? agregatu pr?dotwórczego, modernizacja SZR w RGNN w stacji transformatorowej JAROS?AW 61 SZPITAL, przy??cza kablowe niskiego napi?cia i sterownicze na terenie Centrum Opieki Medycznej przy ul. 3 Maja 70 w Jaros?awiu.
271

ZaP-134/18

2018-07-13

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych do programu lekowego.
38

ZaP-117/18

2018-07-04

Przetarg nieograniczony na dostaw? pomp infuzyjnych, ssaków oraz systemów ogrzewania pacjenta.
155

ZaP-114/18

2018-06-29

Przetarg nieograniczony na dostaw? wyposa?enia Oddzia?u Neonatologicznego Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu
124

ZaP-107/18

2018-06-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? r?czników papierowych, worków foliowych, ?rodków czysto?ci oraz artyku?ów gospodarczych.
92

ZaP-112/18

2018-06-22

Przetarg nieograniczony budow? ??cznika wewn?trzszpitalnego ??cz?cego Budynek „I” z Budynkiem „Ha” Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu na dzia?ce nr 2775/4 obr?b 5 m. Jaros?awia
82

ZaP-109/18

2018-06-21

Przetarg nieograniczony na dostaw? wyposa?enia dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni w Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu
155

ZaP-88/18

2018-06-04

Przetarg nieograniczony na dostaw? kardiomonitorów oraz respiratorów
98

ZaP-76/18

2018-05-25

Przetarg nieograniczony na dostaw? defibrylatorów (ICD)
44

ZaP-73/18

2018-05-18

Przetarg nieograniczony na dostaw? aparatów do znieczulenia, defibrylatorów i urz?dzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.
123

ZaP-68/18

2018-05-16

Przetarg nieograniczony na budow? ??cznika wewn?trzszpitalnego ??cz?cego Budynek „I” z Budynkiem „Ha” Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu na dzia?ce nr 2775/4 obr?b 5 m. Jaros?awia
60

ZaP-62/18

2018-05-09

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów opatrunkowych oraz ?rodków higienicznych z podzia?em na pakiety
111

ZaP-63/18

2018-05-08

Przetarg nieograniczony na dostawa ?ó?ek szpitalnych, ?ó?ka porodowego, wózków transportowych, sto?ów operacyjnych i pozosta?ych mebli medycznych
211

ZaP-58/18

2018-04-20

Przetarg nieograniczony na dostaw? implantów ortopedycznych wraz z dzier?aw? instrumentarium z podzia?em na pakiety
109

ZaP-44/18

2018-03-14

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie oraz wykonanie sta?ej i ruchomej zabudowy meblowej w pomieszczeniach Budynku Wielofunkcyjnego dla funkcji medycznych .
261

ZaP-28/18

2018-02-01

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie oraz wykonanie sta?ej i ruchomej zabudowy meblowej w pomieszczeniach Budynku Wielofunkcyjnego dla funkcji medycznych
320

ZaP-07/18

2018-01-11

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie oraz wykonanie sta?ej i ruchomej zabudowy meblowej w pomieszczeniach Budynku Wielofunkcyjnego dla funkcji medycznych
223

ZaP-03/18

2018-01-05

Przetarg nieograniczony na dostaw? stymulatorów oraz kardiowerterów serca
41

ZaP-154/17

2017-12-29

Przetarg nieograniczony na dostaw? ?rodków dezynfekcyjnych, antyseptycznych oraz produktów toaletowych
122

ZaP-145/17

2017-12-08

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych.
451

ZaP-123/17

2017-10-26

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie maj?tku oraz odpowiedzialno?ci cywilnej Centrum Opieki Medycznej ul. 3 Maja 70, 37-500 Jaros?aw
75

ZaP-119/17

2017-10-24

Przetarg nieograniczony na produkcj? i dostarczanie posi?ków oraz modyfikowanych mieszanek mlecznych, diet eliminacyjnych dla pacjentów COM w Jaros?awiu
106

ZaP-118/17

2017-10-24

Przetarg nieograniczony na dostaw? paliw p?ynnych do pojazdów eksploatowanych w Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu
21

ZaP-109/17

2017-09-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników biochemicznych z dzier?aw? analizatorów.
73

ZaP-110/17

2017-09-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników immunochemicznych wraz z dzier?aw? analizatorów immunochemicznych
88

ZaP-101/17

2017-08-30

Przetarg nieograniczony na dostaw? r?kawic jednorazowych, z tworzyw sztucznych oraz chirurgicznych
27

ZaP-91/17

2017-07-21

Przetarg nieograniczony na dostaw? sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku z podzia?em na pakiety.
271

ZaP-81/17

2017-06-23

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów szewnych z podzia?em na pakiety
83

ZaP-76/17

2017-06-02

Przetarg nieograniczony na dostaw? r?czników papierowych, worków foliowych, ?rodków czysto?ci oraz artyku?ów gospodarczych
123

ZaP-52/17

2017-04-14

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów opatrunkowych oraz ?rodków higienicznych z podzia?em na pakiety
187

ZaP-30/17

2017-03-02

Przetarg nieograniczony na pe?nienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trzech bran?ach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku dla potrzeb bloku operacyjnego, oddzia?u ginekologiczno-po?o?niczego, neonatolo
371

ZaP-17/17

2017-02-24

Przetarg nieograniczony na dostaw? implantów ortopedycznych wraz z dzier?aw? instrumentarium z podzia?em na pakiety.
108

ZaP-18/17

2017-02-17

Przetarg nieograniczony na dostaw? gazów medycznych wraz z dzier?aw? zbiornika i butli
56

ZaP-15/17

2017-02-09

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników wraz z dzier?aw? aparatu dla Pracowni Mikrobiologii z podzia?em na pakiety
156

ZaP-12/17

2017-01-30

Przetarg nieograniczony na adaptacj? pomieszcze? budynku Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu z przeznaczeniem na pomieszczenia apteki i sterylizatorni.
389

ZaP-164/16

2017-01-03

Przetarg nieograniczony na rozbudow?, przebudow? i nadbudow? budynku dla potrzeb bloku operacyjnego, oddzia?u ginekologiczno - po?o?niczego, neonatologicznego oraz SOR Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
722