Ogłoszenia przetargowe Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu


 

 numer

 data ogłoszenia

 temat

 informacje

 statystyka odwiedzin

ZaP-46/20

2020-05-18

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych - powtórka.
45

ZaP-47/20

2020-05-13

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów opatrunkowych, ?rodków higienicznych oraz innych wyrobów medycznych do piel?gnacji skóry z podzia?em na pakiety.
45

ZaP-32/20

2020-04-03

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych.
160

ZaP-28/2020

2020-03-10

Przetarg nieograniczony na dostaw? gazów medycznych i innych gazów wraz z dzier?aw? zbiornika kriogenicznego i butli.
45

ZaP-01/20

2020-01-09

Przetarg nieograniczony na dostaw? ?rodków dezynfekcyjnych, antyseptycznych oraz produktów toaletowych z podzia?em na pakiety
79

ZaP-185/19

2020-01-03

Przetarg nieograniczony na dostaw? stymulatorów, kardiowerterów i defibrylatorów serca.
60

ZaP-183/19

2019-12-18

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz ?rodków dietetycznych specjalnego przeznaczenia medycznego
451

ZaP-159/19

2019-11-06

Przetarg nieograniczony na dostaw? paliw p?ynnych do pojazdów eksploatowanych przez Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
51

ZaP-164/19

2019-10-30

Og?oszenie o zamówieniu na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi pn.?wiadczenie us?ug polegaj?cych na kompleksowym ca?odziennym i codziennym ?ywieniu pacjentów Zamawiaj?cego wraz z odbiorem i utylizacj? odpadów pokonsumpcyjnych.
38

ZaP-157/19

2019-10-18

Przetarg nieograniczony na dostaw? r?kawic jednorazowych, z tworzyw sztucznych oraz chirurgicznych
59

ZaP-143/19

2019-09-20

Przetarg nieograniczony na dostaw? sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku z podzia?em na pakiety.
269

ZaP-132/19

2019-08-30

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów szewnych z podzia?em na pakiety.
127

ZaP-114/19

2019-07-31

Przetarg nieograniczony na us?ug? odbioru, transportu i unieszkodliwiania zaka?nych odpadów medycznych, odpadów zawieraj?cych substancje niebezpieczne i gospodarowania odpadami innymi jak niebezpieczne, które powstaj? w wyniku dzia?alno?ci Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu
50

ZaP-112/19

2019-07-26

Przetarg nieograniczony na dostaw? r?czników papierowych, worków foliowych, ?rodków czysto?ci oraz artyku?ów gospodarczych.
86

ZaP-83/19

2019-06-26

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników i materia?ów zu?ywalnych wraz z dzier?aw? analizatorów do: oceny w?a?ciwo?ci fizykochemicznych moczu oraz osadów, koagulologicznych, równowagi kwasowo-zasadowej i wykonywania testów immunologicznych
253

ZaP-77/19

2019-06-12

Przetarg nieograniczony na wykonanie sta?ej i ruchomej zabudowy meblowej dla Szpitalnego Oddzia?u Ratunkowego w Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
89

ZaP-69/19

2019-06-10

Przetarg nieograniczony na us?ug? prania bielizny szpitalnej i odzie?y roboczej pracowników oraz innego asortymentu wraz z najmem bielizny szpitalnej oraz wdro?enie systemu radiowej identyfikacji RFID HF lub równowa?nego elektronicznego systemu weryfikacji ilo?ciowej i rodzajowej asortymentu.
153

ZaP-66/19

2019-06-06

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników hematologicznych wraz z dzier?aw? analizatorów hematologicznych.
55

ZaP-70/19

2019-06-03

Przetarg nieograniczony na dostaw? implantów ortopedycznych wraz z dzier?aw? instrumentarium z podzia?em na pakiety.
191

ZaP-68/19

2019-05-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów opatrunkowych, ?rodków higienicznych oraz innych wyrobów medycznych do piel?gnacji skóry z podzia?em na pakiety.
140

ZaP-40/19

2019-03-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych.
118

ZaP-37/19

2019-03-20

Przetarg nieograniczony na dostaw? sprz?tu i aparatury medycznej w ramach projektu Przebudowa pomieszcze? COM w Jaros?awiu na potrzeby utworzenia i wyposa?enia SOR wraz z l?dowiskiem.
453

ZaP-35/19

2019-03-14

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników wraz z dzier?aw? aparatu dla Pracowni Mikrobiologii z podzia?em na pakiety.
136

ZaP-33/19

2019-03-01

Przetarg nieograniczony na Kompleksow? modernizacj? energetyczn? budynków i kot?owni oraz przebudowa sieci ciep?owniczej – etap II.
206

ZaP-18/19

2019-02-07

Przetarg nieograniczony na dzier?aw? urz?dzenia do wykonywania procedury biopsji mammograficznej wraz z dostaw? sprz?tu medycznego
48

ZaP-05/19

2019-01-17

Przetarg nieograniczony na dostaw? energii elektrycznej dla potrzeb Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
55

ZaP-231/18

2019-01-11

Przetarg nieograniczony na dostaw? ?rodków dezynfekcyjnych, antyseptycznych oraz produktów toaletowych z podzia?em na pakiety.
134

ZaP-228/18

2018-12-20

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz ?rodków dietetycznych specjalnego przeznaczenia medycznego.
339

ZaP-227/18

2018-12-17

Przetarg nieograniczony na dostaw? stymulatorów, kardiowerterów, defibrylatorów serca.
60

ZaP-202/18

2018-11-05

Przetarg nieograniczony na dostaw? paliw p?ynnych do pojazdów eksploatowanych przez Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
46

ZaP-191/18

2018-10-17

Przetarg nieograniczony na przebudow? pomieszcze? COM w Jaros?awiu na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddzia?u Ratunkowego.
543

ZaP-183/18

2018-10-17

Przetarg nieograniczony na us?ug? polegaj?c? na kompleksowym ca?odziennym i codziennym ?ywieniu pacjentów Zamawiaj?cego wraz z odbiorem i utylizacj? odpadów pokonsumpcyjnych
85

ZaP-182/18

2018-10-12

Przetarg nieograniczony na dostaw? r?kawic jednorazowych, z tworzyw sztucznych oraz chirurgicznych.
54

ZaP-185/18

2018-10-09

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych do programu lekowego.
67

ZaP-164/18

2018-09-04

Przetarg nieograniczony na przebudow? pomieszcze? COM w Jaros?awiu na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddzia?u Ratunkowego.
337

ZaP-160/18

2018-08-30

Przetarg nieograniczony na dostaw? instrumentarium chirurgicznego
63

ZaP-159/18

2018-08-23

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów szewnych z podzia?em na pakiety
99

ZaP-149/18

2018-08-20

Przetarg nieograniczony na dostaw? sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku z podzia?em na pakiety.
236

ZaP-154/18

2018-08-17

Przetarg nieograniczony na wymian? agregatu pr?dotwórczego, modernizacj? SZR w RGNN w stacji transformatorowej JAROS?AW 61 SZPITAL, przy??cza kablowe niskiego napi?cia i sterownicze na terenie Centrum Opieki Medycznej przy ul. 3 Maja 70 w Jaros?awiu
196

ZaP-125/18

2018-07-13

Przetarg nieograniczony na wymian? agregatu pr?dotwórczego, modernizacja SZR w RGNN w stacji transformatorowej JAROS?AW 61 SZPITAL, przy??cza kablowe niskiego napi?cia i sterownicze na terenie Centrum Opieki Medycznej przy ul. 3 Maja 70 w Jaros?awiu.
274

ZaP-134/18

2018-07-13

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych do programu lekowego.
39

ZaP-117/18

2018-07-04

Przetarg nieograniczony na dostaw? pomp infuzyjnych, ssaków oraz systemów ogrzewania pacjenta.
158

ZaP-114/18

2018-06-29

Przetarg nieograniczony na dostaw? wyposa?enia Oddzia?u Neonatologicznego Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu
129

ZaP-107/18

2018-06-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? r?czników papierowych, worków foliowych, ?rodków czysto?ci oraz artyku?ów gospodarczych.
102

ZaP-112/18

2018-06-22

Przetarg nieograniczony budow? ??cznika wewn?trzszpitalnego ??cz?cego Budynek „I” z Budynkiem „Ha” Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu na dzia?ce nr 2775/4 obr?b 5 m. Jaros?awia
101

ZaP-109/18

2018-06-21

Przetarg nieograniczony na dostaw? wyposa?enia dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni w Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu
177

ZaP-88/18

2018-06-04

Przetarg nieograniczony na dostaw? kardiomonitorów oraz respiratorów
104

ZaP-76/18

2018-05-25

Przetarg nieograniczony na dostaw? defibrylatorów (ICD)
45