Ogłoszenia przetargowe Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu


 

 numer

 data ogłoszenia

 temat

 informacje

 statystyka odwiedzin

ZaP-28/18

2018-02-01

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie oraz wykonanie sta?ej i ruchomej zabudowy meblowej w pomieszczeniach Budynku Wielofunkcyjnego dla funkcji medycznych
152

ZaP-07/18

2018-01-11

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie oraz wykonanie sta?ej i ruchomej zabudowy meblowej w pomieszczeniach Budynku Wielofunkcyjnego dla funkcji medycznych
170

ZaP-03/18

2018-01-05

Przetarg nieograniczony na dostaw? stymulatorów oraz kardiowerterów serca
33

ZaP-154/17

2017-12-29

Przetarg nieograniczony na dostaw? ?rodków dezynfekcyjnych, antyseptycznych oraz produktów toaletowych
107

ZaP-145/17

2017-12-08

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych.
372

ZaP-123/17

2017-10-26

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie maj?tku oraz odpowiedzialno?ci cywilnej Centrum Opieki Medycznej ul. 3 Maja 70, 37-500 Jaros?aw
68

ZaP-119/17

2017-10-24

Przetarg nieograniczony na produkcj? i dostarczanie posi?ków oraz modyfikowanych mieszanek mlecznych, diet eliminacyjnych dla pacjentów COM w Jaros?awiu
93

ZaP-118/17

2017-10-24

Przetarg nieograniczony na dostaw? paliw p?ynnych do pojazdów eksploatowanych w Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu
20

ZaP-109/17

2017-09-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników biochemicznych z dzier?aw? analizatorów.
68

ZaP-110/17

2017-09-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników immunochemicznych wraz z dzier?aw? analizatorów immunochemicznych
83

ZaP-101/17

2017-08-30

Przetarg nieograniczony na dostaw? r?kawic jednorazowych, z tworzyw sztucznych oraz chirurgicznych
23

ZaP-91/17

2017-07-21

Przetarg nieograniczony na dostaw? sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku z podzia?em na pakiety.
257

ZaP-81/17

2017-06-23

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów szewnych z podzia?em na pakiety
75

ZaP-76/17

2017-06-02

Przetarg nieograniczony na dostaw? r?czników papierowych, worków foliowych, ?rodków czysto?ci oraz artyku?ów gospodarczych
114

ZaP-52/17

2017-04-14

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów opatrunkowych oraz ?rodków higienicznych z podzia?em na pakiety
182

ZaP-30/17

2017-03-02

Przetarg nieograniczony na pe?nienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trzech bran?ach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku dla potrzeb bloku operacyjnego, oddzia?u ginekologiczno-po?o?niczego, neonatolo
356

ZaP-17/17

2017-02-24

Przetarg nieograniczony na dostaw? implantów ortopedycznych wraz z dzier?aw? instrumentarium z podzia?em na pakiety.
107

ZaP-18/17

2017-02-17

Przetarg nieograniczony na dostaw? gazów medycznych wraz z dzier?aw? zbiornika i butli
50

ZaP-15/17

2017-02-09

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników wraz z dzier?aw? aparatu dla Pracowni Mikrobiologii z podzia?em na pakiety
154

ZaP-12/17

2017-01-30

Przetarg nieograniczony na adaptacj? pomieszcze? budynku Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu z przeznaczeniem na pomieszczenia apteki i sterylizatorni.
385

ZaP-164/16

2017-01-03

Przetarg nieograniczony na rozbudow?, przebudow? i nadbudow? budynku dla potrzeb bloku operacyjnego, oddzia?u ginekologiczno - po?o?niczego, neonatologicznego oraz SOR Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
662

ZaP-151/16

2016-12-09

Przetarg nieograniczony na dostaw? ?rodków dezynfekcyjnych, antyseptycznych oraz produktów toaletowych z podzia?em na pakiety
286

ZaP-147/16

2016-12-06

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych z podzia?em na pakiety.
409

ZaP-127/16

2016-11-15

Przetarg nieograniczony na produkcj? i dostarczanie posi?ków oraz modyfikowanych mieszanek mlecznych, diet eliminacyjnych dla pacjentów COM w Jaros?awiu
84

ZaP-129/16

2016-11-10

Przetarg nieograniczony na dostaw? ambulansu z wyposa?eniem.
149

ZaP-120/16

2016-11-04

Przetarg nieograniczony na dostaw? paliw p?ynnych do pojazdów Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
48

ZaP-118/16

2016-10-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników immunochemicznych wraz z dzier?aw? analizatorów immunochemicznych
45

ZaP-96/16

2016-08-10

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków i kot?owni oraz przebudowa sieci ciep?owniczej – modernizacja oraz przebudowa istniej?cej kot?owni gazowej o mocy 2.1 MW zasilaj?cej instalacje c.o, ct. w budynkach Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu
379

ZaP-87/16

2016-07-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników koagulologicznych wraz z dzier?aw? analizatorów koagulologicznych
72

ZaP-88/16

2016-07-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? r?kawic jednorazowych,z tworzyw sztucznych oraz chirurgicznych
51

ZaP-77/16

2016-07-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów dla sterylizacji
84

ZaP-86/16

2016-07-26

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników i testów diagnostycznych wraz z dzier?aw? aparatów z podzia?em na pakiety.
177

ZaP-73/16

2016-07-06

Przetarg nieograniczony na Us?ug? opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze ?wiadczeniem nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia przy realizacji zaprojektowanych robót budowlanych dla zada? pod nazw? : I. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Budynku Wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddzia?u ginekologiczno-po?o?niczego i neonatologicznego w celu dostosowania do obowi?zuj?cych wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dost?pno?ci us?ug medycznych. II. Utworzeni
219

ZaP-71/16

2016-07-05

Przetarg nieograniczony na us?ug? kompleksowego prania bielizny szpitalnej i odzie?y roboczej pracowników oraz innego asortymentu wraz z dzier?aw? bielizny szpitalnej oraz wdro?eniem systemu radiowej identyfikacji RFID HF lub równowa?nego elektronicznego systemu weryfikacji ilo?ciowej i rodzajowej asortymentu.
91

ZaP-63/16

2016-06-23

Przetarg nieograniczony na dostaw? sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku
435

ZaP-59/16

2016-06-17

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników hematologicznych wraz z dzier?aw? analizatorów hematologicznych
47

ZaP-58/16

2016-06-08

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów szewnych z podzia?em na pakiety
49

ZaP-52/16

2016-05-04

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych do programu lekowego.
67

ZaP-37/16

2016-03-18

Dostawa materia?ów opatrunkowych oraz ?rodków higienicznych z podzia?em na pakiety
236

ZaP-24/16

2016-03-04

Przetarg nieograniczony na dostaw? aparatu do znieczulenia monitoruj?cego
85