Ogłoszenia przetargowe Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu


 

 numer

 data ogłoszenia

 temat

 informacje

 statystyka odwiedzin

ZaP-81/17

2017-06-23

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów szewnych z podzia?em na pakiety
2

ZaP76/17

2017-06-02

Przetarg nieograniczony na dostaw? r?czników papierowych, worków foliowych, ?rodków czysto?ci oraz artyku?ów gospodarczych
88

ZaP-52/17

2017-04-14

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów opatrunkowych oraz ?rodków higienicznych z podzia?em na pakiety
168

ZaP-30/17

2017-03-02

Przetarg nieograniczony na pe?nienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trzech bran?ach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku dla potrzeb bloku operacyjnego, oddzia?u ginekologiczno-po?o?niczego, neonatolo
283

ZaP-17/17

2017-02-24

Przetarg nieograniczony na dostaw? implantów ortopedycznych wraz z dzier?aw? instrumentarium z podzia?em na pakiety.
95

ZaP-18/17

2017-02-17

Przetarg nieograniczony na dostaw? gazów medycznych wraz z dzier?aw? zbiornika i butli
44

ZaP-15/17

2017-02-09

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników wraz z dzier?aw? aparatu dla Pracowni Mikrobiologii z podzia?em na pakiety
149

ZaP-12/17

2017-01-30

Przetarg nieograniczony na adaptacj? pomieszcze? budynku Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu z przeznaczeniem na pomieszczenia apteki i sterylizatorni.
366

ZaP-164/16

2017-01-03

Przetarg nieograniczony na rozbudow?, przebudow? i nadbudow? budynku dla potrzeb bloku operacyjnego, oddzia?u ginekologiczno - po?o?niczego, neonatologicznego oraz SOR Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
422

ZaP-151/16

2016-12-09

Przetarg nieograniczony na dostaw? ?rodków dezynfekcyjnych, antyseptycznych oraz produktów toaletowych z podzia?em na pakiety
273

ZaP-147/16

2016-12-06

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych z podzia?em na pakiety.
394

ZaP-127/16

2016-11-15

Przetarg nieograniczony na produkcj? i dostarczanie posi?ków oraz modyfikowanych mieszanek mlecznych, diet eliminacyjnych dla pacjentów COM w Jaros?awiu
64

ZaP-129/16

2016-11-10

Przetarg nieograniczony na dostaw? ambulansu z wyposa?eniem.
143

ZaP-120/16

2016-11-04

Przetarg nieograniczony na dostaw? paliw p?ynnych do pojazdów Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
48

ZaP-118/16

2016-10-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników immunochemicznych wraz z dzier?aw? analizatorów immunochemicznych
36

ZaP-96/16

2016-08-10

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków i kot?owni oraz przebudowa sieci ciep?owniczej – modernizacja oraz przebudowa istniej?cej kot?owni gazowej o mocy 2.1 MW zasilaj?cej instalacje c.o, ct. w budynkach Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu
371

ZaP-87/16

2016-07-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników koagulologicznych wraz z dzier?aw? analizatorów koagulologicznych
66

ZaP-88/16

2016-07-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? r?kawic jednorazowych,z tworzyw sztucznych oraz chirurgicznych
47

ZaP-77/16

2016-07-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów dla sterylizacji
79

ZaP-86/16

2016-07-26

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników i testów diagnostycznych wraz z dzier?aw? aparatów z podzia?em na pakiety.
175

ZaP-73/16

2016-07-06

Przetarg nieograniczony na Us?ug? opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze ?wiadczeniem nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia przy realizacji zaprojektowanych robót budowlanych dla zada? pod nazw? : I. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Budynku Wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddzia?u ginekologiczno-po?o?niczego i neonatologicznego w celu dostosowania do obowi?zuj?cych wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dost?pno?ci us?ug medycznych. II. Utworzeni
198

ZaP-71/16

2016-07-05

Przetarg nieograniczony na us?ug? kompleksowego prania bielizny szpitalnej i odzie?y roboczej pracowników oraz innego asortymentu wraz z dzier?aw? bielizny szpitalnej oraz wdro?eniem systemu radiowej identyfikacji RFID HF lub równowa?nego elektronicznego systemu weryfikacji ilo?ciowej i rodzajowej asortymentu.
84

ZaP-63/16

2016-06-23

Przetarg nieograniczony na dostaw? sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku
430

ZaP-59/16

2016-06-17

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników hematologicznych wraz z dzier?aw? analizatorów hematologicznych
44

ZaP-58/16

2016-06-08

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów szewnych z podzia?em na pakiety
48

ZaP-52/16

2016-05-04

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych do programu lekowego.
66

ZaP-37/16

2016-03-18

Dostawa materia?ów opatrunkowych oraz ?rodków higienicznych z podzia?em na pakiety
234

ZaP-24/16

2016-03-04

Przetarg nieograniczony na dostaw? aparatu do znieczulenia monitoruj?cego
84

ZaP-11/16

2016-02-02

Przetarg nieograniczony na dostaw? implantów ortopedycznych do protoplastyki stawu biodrowego oraz gwo?dzi i p?yt do osteosyntezy wraz z dzier?aw? instrumentarium
51

ZaP-155/15

2016-01-21

Przetarg nieograniczony dostaw? odczynników wraz z dzier?aw? aparatu dla Pracowni Mikrobiologii z podzia?em na pakiety.
71

ZaP-149/15

2015-12-11

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych z podzia?em na pakiety.
265

ZaP-141/15

2015-12-01

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie maj?tku oraz odpowiedzialno?ci cywilnej Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
27

ZaP-137/15

2015-11-18

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych - program lekowy (uzupe?nienie)
19

ZaP-132/15

2015-11-18

Przetarg nieograniczony na ?wiadczenie us?ug polegaj?cych na produkcji i dostarczaniu posi?ków oraz modyfikowanych mieszanek mlecznych, diet eliminacyjnych dla pacjentów Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
29

ZaP-123/15

2015-11-06

Przetarg nieograniczony na dostaw? ?rodków dezynfekcyjnych, antyseptycznych oraz produktów toaletowych z podzia?em na pakiety.
12

ZaP-111/15

2015-10-29

Przetarg nieograniczony na dostaw? profesjonalnych ?rodków czysto?ci oraz cz??ci eksploatacyjnych do maszyn czyszcz?cych
11

ZaP-118/15

2015-10-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? paliw p?ynnych do pojazdów Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
11

ZaP-112/15

2015-10-21

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych - program lekowy
5

ZaP-101/15

2015-10-02

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych - program lekowy.
2

ZaP-102/15

2015-10-02

Przetarg nieograniczony na modernizacj? pracowni rezonansu magnetycznego w Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu
34

ZaP-99/15

2015-09-30

Przetarg nieograniczony na dostaw? zamkni?tego systemu do pobierania krwi oraz drobnego sprz?tu laboratoryjnego
5

ZaP-81/15

2015-08-18

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych - uzupe?nienie
1

ZaP-80/15

2015-08-17

Przetarg nieograniczony na dostaw? systemu monitoruj?cego sal? R Oddzia?u Wewn?trznego (kardiomonitory)
8

ZaP-78/15

2015-08-15

Przetarg nieograniczony na dostaw? sprz?tu medycznego – Aparatu RTG oraz us?ug towarzysz?cych w ramach realizacji projektu pn. Stworzenie warunków do wykorzystania wspólnych do?wiadcze? Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu i Szpitala Powiatowego w Nowojaworivsku w ramach Programu PL-BY-UA 2007-2013
31

ZaP-74/15

2015-07-28

Przetarg nieograniczony na dostaw? r?kawic jednorazowych, z tworzyw sztucznych oraz chirurgicznych
3

ZaP-63/15

2015-07-07

Przetarg nieograniczony na dostaw? sprz?tu medycznego oraz us?ug towarzysz?cych w ramach realizacji III Etapu projektu pn. „Stworzenie warunków do wykorzystania wspólnych do?wiadcze? Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu i Szpitala Powiatowego w Nowojaworivsku” w ramach Programu PL-BY-UA 2007-2013”.
53

ZaP-60/15

2015-07-06

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów dla sterylizacji.
7