Ogłoszenia przetargowe Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu


 

 numer

 data ogłoszenia

 temat

 informacje

 statystyka odwiedzin

ZaP-112/18

2018-06-22

Przetarg nieograniczony budow? ??cznika wewn?trzszpitalnego ??cz?cego Budynek „I” z Budynkiem „Ha” Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu na dzia?ce nr 2775/4 obr?b 5 m. Jaros?awia
2

ZaP-109/18

2018-06-21

Przetarg nieograniczony na dostaw? wyposa?enia dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni w Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu
31

ZaP-88/18

2018-06-04

Przetarg nieograniczony na dostaw? kardiomonitorów oraz respiratorów
66

ZaP-76/18

2018-05-25

Przetarg nieograniczony na dostaw? defibrylatorów (ICD)
39

ZaP-73/18

2018-05-18

Przetarg nieograniczony na dostaw? aparatów do znieczulenia, defibrylatorów i urz?dzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.
102

ZaP-68/18

2018-05-16

Przetarg nieograniczony na budow? ??cznika wewn?trzszpitalnego ??cz?cego Budynek „I” z Budynkiem „Ha” Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu na dzia?ce nr 2775/4 obr?b 5 m. Jaros?awia
47

ZaP-62/18

2018-05-09

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów opatrunkowych oraz ?rodków higienicznych z podzia?em na pakiety
103

ZaP-63/18

2018-05-08

Przetarg nieograniczony na dostawa ?ó?ek szpitalnych, ?ó?ka porodowego, wózków transportowych, sto?ów operacyjnych i pozosta?ych mebli medycznych
185

ZaP-58/18

2018-04-20

Przetarg nieograniczony na dostaw? implantów ortopedycznych wraz z dzier?aw? instrumentarium z podzia?em na pakiety
105

ZaP-44/18

2018-03-14

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie oraz wykonanie sta?ej i ruchomej zabudowy meblowej w pomieszczeniach Budynku Wielofunkcyjnego dla funkcji medycznych .
257

ZaP-28/18

2018-02-01

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie oraz wykonanie sta?ej i ruchomej zabudowy meblowej w pomieszczeniach Budynku Wielofunkcyjnego dla funkcji medycznych
320

ZaP-07/18

2018-01-11

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie oraz wykonanie sta?ej i ruchomej zabudowy meblowej w pomieszczeniach Budynku Wielofunkcyjnego dla funkcji medycznych
222

ZaP-03/18

2018-01-05

Przetarg nieograniczony na dostaw? stymulatorów oraz kardiowerterów serca
41

ZaP-154/17

2017-12-29

Przetarg nieograniczony na dostaw? ?rodków dezynfekcyjnych, antyseptycznych oraz produktów toaletowych
117

ZaP-145/17

2017-12-08

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych.
438

ZaP-123/17

2017-10-26

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie maj?tku oraz odpowiedzialno?ci cywilnej Centrum Opieki Medycznej ul. 3 Maja 70, 37-500 Jaros?aw
73

ZaP-119/17

2017-10-24

Przetarg nieograniczony na produkcj? i dostarczanie posi?ków oraz modyfikowanych mieszanek mlecznych, diet eliminacyjnych dla pacjentów COM w Jaros?awiu
103

ZaP-118/17

2017-10-24

Przetarg nieograniczony na dostaw? paliw p?ynnych do pojazdów eksploatowanych w Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu
21

ZaP-109/17

2017-09-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników biochemicznych z dzier?aw? analizatorów.
70

ZaP-110/17

2017-09-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników immunochemicznych wraz z dzier?aw? analizatorów immunochemicznych
83

ZaP-101/17

2017-08-30

Przetarg nieograniczony na dostaw? r?kawic jednorazowych, z tworzyw sztucznych oraz chirurgicznych
23

ZaP-91/17

2017-07-21

Przetarg nieograniczony na dostaw? sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku z podzia?em na pakiety.
259

ZaP-81/17

2017-06-23

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów szewnych z podzia?em na pakiety
78

ZaP-76/17

2017-06-02

Przetarg nieograniczony na dostaw? r?czników papierowych, worków foliowych, ?rodków czysto?ci oraz artyku?ów gospodarczych
121

ZaP-52/17

2017-04-14

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów opatrunkowych oraz ?rodków higienicznych z podzia?em na pakiety
187

ZaP-30/17

2017-03-02

Przetarg nieograniczony na pe?nienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trzech bran?ach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku dla potrzeb bloku operacyjnego, oddzia?u ginekologiczno-po?o?niczego, neonatolo
368

ZaP-17/17

2017-02-24

Przetarg nieograniczony na dostaw? implantów ortopedycznych wraz z dzier?aw? instrumentarium z podzia?em na pakiety.
108

ZaP-18/17

2017-02-17

Przetarg nieograniczony na dostaw? gazów medycznych wraz z dzier?aw? zbiornika i butli
51

ZaP-15/17

2017-02-09

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników wraz z dzier?aw? aparatu dla Pracowni Mikrobiologii z podzia?em na pakiety
154

ZaP-12/17

2017-01-30

Przetarg nieograniczony na adaptacj? pomieszcze? budynku Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu z przeznaczeniem na pomieszczenia apteki i sterylizatorni.
387

ZaP-164/16

2017-01-03

Przetarg nieograniczony na rozbudow?, przebudow? i nadbudow? budynku dla potrzeb bloku operacyjnego, oddzia?u ginekologiczno - po?o?niczego, neonatologicznego oraz SOR Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
696

ZaP-151/16

2016-12-09

Przetarg nieograniczony na dostaw? ?rodków dezynfekcyjnych, antyseptycznych oraz produktów toaletowych z podzia?em na pakiety
286

ZaP-147/16

2016-12-06

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych z podzia?em na pakiety.
412

ZaP-127/16

2016-11-15

Przetarg nieograniczony na produkcj? i dostarczanie posi?ków oraz modyfikowanych mieszanek mlecznych, diet eliminacyjnych dla pacjentów COM w Jaros?awiu
84

ZaP-129/16

2016-11-10

Przetarg nieograniczony na dostaw? ambulansu z wyposa?eniem.
151

ZaP-120/16

2016-11-04

Przetarg nieograniczony na dostaw? paliw p?ynnych do pojazdów Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
48

ZaP-118/16

2016-10-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników immunochemicznych wraz z dzier?aw? analizatorów immunochemicznych
45

ZaP-96/16

2016-08-10

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków i kot?owni oraz przebudowa sieci ciep?owniczej – modernizacja oraz przebudowa istniej?cej kot?owni gazowej o mocy 2.1 MW zasilaj?cej instalacje c.o, ct. w budynkach Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu
382

ZaP-87/16

2016-07-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników koagulologicznych wraz z dzier?aw? analizatorów koagulologicznych
73

ZaP-88/16

2016-07-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? r?kawic jednorazowych,z tworzyw sztucznych oraz chirurgicznych
51

ZaP-77/16

2016-07-27

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów dla sterylizacji
84

ZaP-86/16

2016-07-26

Przetarg nieograniczony na dostaw? odczynników i testów diagnostycznych wraz z dzier?aw? aparatów z podzia?em na pakiety.
177

ZaP-73/16

2016-07-06

Przetarg nieograniczony na Us?ug? opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze ?wiadczeniem nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia przy realizacji zaprojektowanych robót budowlanych dla zada? pod nazw? : I. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Budynku Wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddzia?u ginekologiczno-po?o?niczego i neonatologicznego w celu dostosowania do obowi?zuj?cych wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dost?pno?ci us?ug medycznych. II. Utworzeni
223

ZaP-71/16

2016-07-05

Przetarg nieograniczony na us?ug? kompleksowego prania bielizny szpitalnej i odzie?y roboczej pracowników oraz innego asortymentu wraz z dzier?aw? bielizny szpitalnej oraz wdro?eniem systemu radiowej identyfikacji RFID HF lub równowa?nego elektronicznego systemu weryfikacji ilo?ciowej i rodzajowej asortymentu.
91