Ogłoszenia przetargowe Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu


 

 numer

 data ogłoszenia

 temat

 informacje

 statystyka odwiedzin

ZaP-64/24

2024-05-15

Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych, antyseptycznych oraz produktów toaletowych z podzia?em na pakiety.
7

ZaP-63/24

2024-05-07

Dostawa artyku?ów biurowych.
24

ZaP-58/24

2024-04-18

Wymiana wyk?adziny wraz z napraw? wylewek na korytarzu przychodni specjalistycznej w budynku C ul. 3 Maja 70 37-500 Jaros?aw.
20

ZaP-59/24

2024-04-18

Wymiana akumulatorów w systemie UPS na potrzeby SOR i OITiA wraz z przegl?dem okresowym Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu budynek A, ul 3 Maja 70
17

ZaP-53/24

2024-04-12

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz ?rodków dietetycznych specjalnego przeznaczenia medycznego-powtórka.
66

ZaP-44/24

2024-03-18

Us?uga wywozu segregowanych i niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu szpitala COM Jaros?aw
22

ZaP-45/24

2024-03-18

Dostawa gazów medycznych i innych gazów wraz z dzier?aw? zbiorników kriogenicznych i butli.
8

ZaP-25/24

2024-03-14

Remont pomieszcze? pustostanu budynku administracyjnego nr 66 z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne dla Dzia?u Finansowo-Ksi?gowego Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
40

ZaP-41/24

2024-03-12

Budowa przy??cza wodoci?gowego do budynku technologicznego oczyszczalni ?cieków Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu do istniej?cej wewn?trznej sieci Ø90PE zlokalizowanej na dz. nr ewid. gr 2775/4.
58

ZaP-40/24

2024-03-08

Us?uga konserwacji i przegl?du okresowego urz?dze? wentylacyjno-klimatyzacyjnych i urz?dze? ch?odz?cych oraz czyszczenie kana?ów wentylacyjnych w centralach w COM Jaros?aw.
51

ZaP-39/24

2024-03-07

Dostawa respiratora nieinwazyjnego dla wcze?niaków, noworodków i dzieci.
15

ZaP-28/24

2024-02-19

Dzier?awa rezonansu magnetycznego, który po dostarczeniu i zainstalowaniu w lokalizacji Dzier?awcy b?dzie gotowy do podj?cia dzia?alno?ci diagnostycznej.
49

ZaP-22/24

2024-02-05

Adaptacja pomieszcze? pracowni rezonansu magnetycznego dla potrzeb monta?u nowego urz?dzenia
59

ZaP-15/24

2024-01-30

Dostawa oraz uruchomienie aparatów USG i RTG realizowane w ramach inwestycji pn. „Poprawa jako?ci us?ug medycznych COM w Jaros?awiu poprzez modernizacj?, przebudow? i zakup wyposa?enia SOR i pracowni diagnostycznych” finansowane z dotacji celowej, nr umowy DOI/FM/SMPL/10/MDSOR/2023/1002/318.
85

ZaP-12/24

2024-01-23

Dostawa, monta? uruchomienie Systemu zwalczania zagro?e?biologicznych, w tym bakterii z gatunku LEGIONELLA.
45

ZaP-01/24

2024-01-17

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz ?rodków dietetycznych specjalnego przeznaczenia medycznego.
98

ZaP-02/245

2024-01-09

Dostawa r?czników papierowych, worków foliowych, ?rodków czysto?ci oraz artyku?ów gospodarczych
31

ZaP-128/23

2023-12-12

Dostawa implantów ortopedycznych wraz dzier?aw? instrumentarium.
38

ZaP-126/23

2023-12-05

Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku z podzia?em na pakiety.
93

ZaP-125/23

2023-11-24

?wiadczenie us?ug polegaj?cych na kompleksowym ca?odziennym i codziennym ?ywieniu pacjentów Zamawiaj?cego wraz z odbiorem i utylizacj? odpadów pokonsumpcyjnych.
13

ZaP-124/23

2023-11-17

Dostawa produktów leczniczych.
28

ZaP-111/23

2023-10-11

Us?uga odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów med., odpadów zawieraj?cych subst. niebezp. i gospodarowania odpadami innymi jak niebezpieczne, które powstaj? w wyniku dzia?alno?ci COM.
19

ZaP-112/23

2023-10-11

Dostawa materia?ów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni.
50

ZaP-108/23

2023-10-06

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
28

ZaP-110/23

2023-10-04

Us?uga konserwacji i przegl?du okresowego urz?dze? wentylacyjno-klimatyzacyjnych i urz?dze? ch?odz?cych oraz czyszczenie kana?ów wentylacyjnych w centralach w COM Jaros?aw zakresie budynku H.
34

ZaP-106/23

2023-09-19

Dostawa stymulatorów, kardiowerterów, defibrylatorów serca
20

ZaP-105/23

2023-09-08

Wymiana 1 szt. kot?a w POZ Kraszewskiego 17 i Rehabilitacji Kraszewskiego 17 w Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
66

ZaP-104/23

2023-08-31

Dostawa produktów leczniczych w ramach programu lekowego B.35.
46

ZaP-95/23

2023-08-03

Dostawa odczynników i materia?ów zu?ywalnych wraz z dzier?aw? analizatorów do: oceny w?a?ciwo?ci fizykochemicznych moczu oraz osadów, równowagi kwasowo-zasadowej i wykonywania testów immunologicznych.
50

SWZ NR 118/2023/Jaros?aw

2023-08-03

US?UGA UBEZPIECZENIA CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ W JAROS?AWIU
12

ZaP-96/23

2023-08-01

Dzier?awa 22 sztuk kolorowych urz?dze? wielofunkcyjnych /kopiarka, drukarka, skaner wraz z systemem do zarz?dzania wydrukiem na okres 24 miesi?cy wraz z serwisem oraz zabezpieczeniem materia?ów eksploatacyjnych.
45

ZaP-88/23

2023-07-05

Dostawa profesjonalnych ?rodków czysto?ci dla potrzeb Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
35

ZaP-90/23

2023-07-05

Dostawa zamkni?tego systemu do pobierania krwi.
19

ZaP-87/23

2023-06-30

Dostawa materia?ów opatrunkowych, ?rodków higienicznych oraz innych wyrobów medycznych do piel?gnacji skóry z podzia?em na pakiety.
30

ZaP-85/23

2023-06-20

Us?uga wykonania pomiaru, dostawy i monta?u rolet i moskitier na Oddziale Ortopedycznym Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu ul. 3 Maja 70.
40

ZaP-78/23

2023-05-25

Serwis oprogramowania InfoMedica/AMMS firmy Asseco S.A. dla potrzeb Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
34

ZaP-50/23

2023-05-25

Dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzier?aw? analizatorów koagulologicznych.
14

ZaP-73/23

2023-05-24

Dostawa r?kawic jednorazowych, z tworzyw sztucznych oraz chirurgicznych.
12

ZaP-51/23

2023-05-18

Dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzier?aw? analizatorów hematologicznych.
14

ZaP-74/23

2023-05-12

Dostawa odczynników do pracowni mikrobiologii
54

ZaP-70/23

2023-05-05

Dostawa produktów leczniczych do programów lekowych
31

ZaP-71/23

2023-05-05

Remont pomieszcze? Pracowni RTG nr 1 Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
37

ZaP-66/23

2023-04-24

Dostawa artyku?ów biurowych w Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
52

ZaP-57/23

2023-04-14

Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych – powtórka.
108

ZaP-40/23

2023-04-11

Dostawa odczynników serologicznych do posiadanych urz?dze? DiaMed ID system oraz odczynników serologicznych metod? manualn?.
19

ZaP-41/23

2023-04-06

Dostawa odczynników wraz z dzier?aw? aparatu dla Pracowni Mikrobiologii z podzia?em na pakiety.
17

ZaP-47/23

2023-03-30

Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych, antyseptycznych oraz produktów toaletowych z podzia?em na pakiety.
31

ZaP-45/23

2023-03-24

Dostawa implantów ortopedycznych wraz z dzierzaw? instrumentarium-uzupe?nienie.
14

ZaP-43/23

2023-03-20

Bie??ca konserwacja pomieszcze? oddzia?ów chirurgii i Ortopedii.
4

ZaP-42/23

2023-03-17

Dostawa narz?dzi chirurgicznych.
20

ZaP-36/23

2023-03-09

Us?uga konserwacji i przegl?dów okresowych urz?dze? wentylacyjno-klimatyzacyjnych i urz?dze? ch?odz?cych w COM Jaros?aw.
27

ZaP-29/23

2023-03-02

Dostawa gazów medycznych i innych gazów wraz z dzier?aw? zbiorników kriogenicznych i butli.
12

ZaP-22/23

2023-02-07

Dostawa szafek przy?o?kowych.
40

ZaP-16/23

2023-02-02

Dzier?awa urz?dzenia do wykonywania procedury biopsji mammotomicznej wraz z dostaw? sprz?tu medycznego (ig?y do biopsji mammotomicznej, znaczniki, akcesoria).
22

ZaP-8/23

2023-01-25

Dostawa sprz?tu medycznego (aparat RTG, aparaty USG, respirator stacjonarny, komory laminarne, mikroskopy, stacja diagnostyczna radiologiczna).
102

ZaP-140/22

2023-01-13

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz ?rodków dietetycznych specjalnego przeznaczenia medycznego.
105

ZaP-09/23

2023-01-11

Koncepcja rozwi?zania problemów z wentylacj? nawiewno - wywiewn? w pomieszczeniach dawnego bloku operacyjnego, wraz z pracami wykonawczymi - powtórka
30

ZaP-4/23

2023-01-05

Us?uga wykonania naprawy drzwi automatycznych firmy ALVO z nap?dami Firmy GEZE.
18

ZaP-148/22

2022-12-30

Koncepcja rozwi?zania problemów z wentylacj? nawiewno - wywiewn? w pomieszczeniach dawnego bloku operacyjnego, wraz z pracami wykonawczymi.
21

ZaP-141/22

2022-12-20

Dostawa myjni endoskopowej jednostanowiskowej do bronchoskopu OLYMPUS MAF-DF2.
22

ZaP-142/22

2022-12-20

Dostawa zestawu laparoskopowego.
31

ZaP-136/22

2022-12-14

Dostawa aparatu USG.
21

ZaP-131/22

2022-12-01

Dostawa materia?ów szewnych z podzia?em na pakiety.
45

ZaP-131/22

2022-12-01

Dostawa materia?ów szewnych z podzia?em na pakiety.
9

ZaP-129/22

2022-11-29

Dostawa r?czników papierowych, worków foliowych, ?rodków czysto?ci oraz artyku?ów gospodarczych.
42

ZaP-127/2022

2022-11-24

Dostawa produktów leczniczych. (program lekowy)
37

ZaP-125/22

2022-11-22

Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku z podzia?em na pakiety.
65

ZaP-123/22

2022-11-16

?wiadczenie us?ug polegaj?cych na kompleksowym ca?odziennym i codziennym ?ywieniu pacjentów Zamawiaj?cego wraz z odbiorem i utylizacj? odpadów pokonsumpcyjnych.
30

ZaP-124/22

2022-11-15

Dostawa implantów ortopedycznych wraz z dzier?aw? instrumentarium.
26

2022-11-15

Us?uga monta?u rolet okiennych i matowienia szyb.
13

ZaP-122/22

2022-11-09

Modernizacja Kot?owni POZ w Wi?zownicy.
41

ZaP-116/22

2022-10-20

Dostawa materia?ów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni.
26

ZaP-114/22

2022-10-14

Bie??ca konserwacja oddzia?u dawnej ginekologii Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
57

ZaP-108/22

2022-10-07

Dostawa materia?ów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni.
3

ZaP-102/22

2022-09-14

Dostawa produktów leczniczych-uzupe?nienie.
21

ZaP-93/22

2022-08-18

Us?uga w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania zaka?nych odpadów medycznych , odpadów zawieraj?cych substancje niebezpieczne i gospodarowania odpadami innymi jak niebezpieczne które powstaj? w wyniku dzia?alno?ci Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
38

ZaP-92/22

2022-08-17

Dostawa stymulatorów, kardiowerterów i defibrylatorów serca.
5

ZaP-87/22

2022-07-28

Dostawa wyposa?enia medycznego do pracowni endoskopii.
47

ZaP-82/22

2022-07-26

Us?. prania bielizny szpit. i odzie?y roboczej oraz inn. asort. wraz z najmem bielizny szpit. i wdro?enie systemu radiowej identyfikacji RFID HF lub równ. systemu weryfikacji ilo?ciowej i rodzajowej
40

ZaP-70/22

2022-06-21

Dostawa materia?ów opatrunkowych, ?rodków higienicznych oraz innych wyrobów medycznych do piel?gnacji skóry z podzia?em na pakiety
68

ZaP-66/22

2022-06-01

Dostawa wyposa?enia medycznego do pracowni endoskopii.
9

ZaP-65/22

2022-05-27

Dostawa r?kawic jednorazowych, z tworzyw sztucznych oraz chirurgicznych.
15