Ogłoszenia przetargowe Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu


 

 numer

 data ogłoszenia

 temat

 informacje

 statystyka odwiedzin

ZaP-128/21

2021-09-24

Dzier?awa urz?dzenia do wykonywania procedury biopsji mammotomicznej wraz z dostaw? sprz?tu medycznego - powtórka.
2

ZaP-121/21

2021-09-21

Dostawa odczynników wraz dzier?aw? platformy biochemiczno-immunochemicznej.
6

ZaP-115/21

2021-09-07

Dzier?awa urz?dzenia do wykonywania procedury biopsji mammotomicznej wraz z dostaw? sprz?tu medycznego.
24

ZaP-101/21

2021-08-26

Us?uga w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania zaka?nych odpadów medycznych , odpadów zawieraj?cych substancje niebezpieczne i gospodarowania odpadami innymi jak niebezpieczne które powstaj? w wyniku dzia?alno?ci Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu
32

ZaP-88/21

2021-08-13

Dostawa (dzier?awa) macierzy, serwerów i licencji oprogramowania operacyjnego.
11

ZaP-87/21

2021-08-03

Us?uga czyszczenia osadnika Imhoffa przy Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
2

ZaP-84/21

2021-07-21

Remont pokrycia dachowego na obiektach Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu-powtórka.
8

ZaP-69/21

2021-07-07

Dostawa stymulatorów, kardiowerterów i defibrylatorów serca.
41

ZaP-66/21

2021-07-01

Remont pokrycia dachowego na obiektach Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
55

ZaP-64/21

2021-06-21

Dostawa materia?ów opatrunkowych, ?rodków higienicznych oraz innych wyrobów medycznych do piel?gnacji skóry z podzia?em na pakiety.
50

ZaP-59/21

2021-06-01

Dostawa zamkni?tego systemu do pobierania krwi – powtórka.
23

ZaP-52/21

2021-05-19

Dostawa zamkni?tego systemu do pobierania krwi.
18

ZaP-34/21

2021-04-08

Dostawa odczynników wraz z dzier?aw? aparatu dla Pracowni Mikrobiologii z podzia?em na pakiety
148

ZaP-28/21

2021-03-31

Dostawa odczynników wraz z dzier?aw? aparatu dla Pracowni Mikrobiologii z podzia?em na pakiety.
51

ZaP-22/21

2021-03-24

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych, wyrobów medycznych, ?rodków dietetycznch specjalnego przeznaczenia - powtórka .
212

ZaP-21/21

2021-03-10

Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych, antyseptycznych oraz produktów toaletowych z podzia?em na pakiety - powtórka.
128

ZaP-07/21

2021-02-10

Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych, antyseptycznych oraz produktów toaletowych z podzia?em na pakiety.
117

ZaP-151/20

2020-12-28

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz ?rodków dietetycznych specjalnego przeznaczenia medycznego.
433

ZaP-133/20

2020-11-12

Przetarg nieograniczony na dostaw? testów wykrywaj?cych antygen Sars-Cov-2 z wymazu z nosogardzieli.
17

ZaP-130/20

2020-11-06

Og?oszenie o zamówieniu na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi pn.?wiadczenie us?ug polegaj?cych na kompleksowym ca?odziennym i codziennym ??ywieniu pacjentów Zamawiaj?cego wraz z odbiorem i utylizacj? odpadów pokonsumpcyjnych.
52

ZaP-116/20

2020-10-09

Przetarg nieograniczony na dostaw? sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku z podzia?em na pakiety.
26

ZaP-99/20

2020-09-18

Przetarg nieograniczony na dostawE materia?ów szewnych z podzia?em na pakiety.
3

ZaP-92/20

2020-09-08

Przetarg nieograniczony na dostaw? r?czników papierowych, worków foliowych, ?rodków czysto?ci oraz artyku?ów gospodarczych.
7

ZaP-81/20

2020-08-12

Przetarg nieograniczony na us?ug? odbioru, transportu i unieszkodliwiania zaka?nych odpadów medycznych, odpadów zawieraj?cych substancje niebezpieczne i gospodarowania odpadami innymi jak niebezpieczne, które powstaj? w wyniku dzia?alno?ci Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu
4

ZaP-68/20

2020-07-08

Przetarg nieograniczony na Wykonanie w?z?a cieplnego do przygotowania ciep?ej wody u?ytkowej dla potrzeb budynków szpitalnych Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu ul. 3 Maja 70
3

ZaP-66/20

2020-07-06

Przetarg nieograniczony na dostawa implantów ortopedycznych wraz z dzier?aw? instrumentarium z podzia?em na pakiety.
199

ZaP-65/20

2020-07-06

Przetarg nieograniczony na dostaw? aparatury i sprz?tu medycznego dla Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu z przeznaczeniem na doposa?enie oddzia?u ginekologiczno-po?o?niczego.
442

ZaP-46/20

2020-05-18

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych - powtórka.
1

ZaP-47/20

2020-05-13

Przetarg nieograniczony na dostaw? materia?ów opatrunkowych, ?rodków higienicznych oraz innych wyrobów medycznych do piel?gnacji skóry z podzia?em na pakiety.
5

ZaP-32/20

2020-04-03

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych.
5

ZaP-28/2020

2020-03-10

Przetarg nieograniczony na dostaw? gazów medycznych i innych gazów wraz z dzier?aw? zbiornika kriogenicznego i butli.
48

ZaP-01/20

2020-01-09

Przetarg nieograniczony na dostaw? ?rodków dezynfekcyjnych, antyseptycznych oraz produktów toaletowych z podzia?em na pakiety
101

ZaP-185/19

2020-01-03

Przetarg nieograniczony na dostaw? stymulatorów, kardiowerterów i defibrylatorów serca.
63

ZaP-183/19

2019-12-18

Przetarg nieograniczony na dostaw? produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz ?rodków dietetycznych specjalnego przeznaczenia medycznego
477

ZaP-159/19

2019-11-06

Przetarg nieograniczony na dostaw? paliw p?ynnych do pojazdów eksploatowanych przez Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu.
55

ZaP-164/19

2019-10-30

Og?oszenie o zamówieniu na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi pn.?wiadczenie us?ug polegaj?cych na kompleksowym ca?odziennym i codziennym ?ywieniu pacjentów Zamawiaj?cego wraz z odbiorem i utylizacj? odpadów pokonsumpcyjnych.
52

ZaP-157/19

2019-10-18

Przetarg nieograniczony na dostaw? r?kawic jednorazowych, z tworzyw sztucznych oraz chirurgicznych
71